LENA LIGHTING SA: Lena Lighting Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-06-03 09:39
publikacja
2020-06-03 09:39
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lena Lighting Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


W związku z podjętymi uchwałami przez ZWZA i Radę Nadzorcza w zakresie ustanowienia regulaminu wynagradzania zarządu i Rady Nadzorczej raport dotyczący niestosowania zasad zawartych w zbiorze \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016\" w tym zakresie uległy zmianie.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie ma zastosowania. W ostatnich 5 latach Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności, jednak nie wybiera swoich menadżerów pod kątem takich cech jak: płeć, wiek itd. lecz kierując się oceną ich kompetencji i doświadczeniem.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana ze względu na niewspółmierność kosztów do efektów (wąskie grono akcjonariuszy).

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady I.Z.I.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do wymienionych indeksów.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturze Spółki nie jest wydzielone stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu. Wprowadzone też są w Spółce regulaminy oraz utworzono dedykowane adresy e-mailowe do sygnalizowania w sposób bezpośredni zarówno do rady nadzorczej jak i zarządu kwestii naruszeń przez tzw. "sygnalistów" w Spółce.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma osoby w Spółce odpowiedzialnej jedynie za audyt wewnętrzny.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma wyodrębnionej w Spółce osoby odpowiedzialnej wyłącznie za audyt wewnętrzny. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewielkie grono akcjonariuszy i nikłe zainteresowanie transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do członków Zarządu lub Rady Nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Wprowadzono natomiast w 2019 r. w Spółce regulaminy oraz utworzono dedykowane adresy e-mailowe do sygnalizowania w sposób bezpośredni zarówno do rady nadzorczej jak i zarządu kwestii naruszeń, nadużyć przez tzw. "sygnalistów" w Spółce.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada nie jest stosowana, w Spółce nie ma programów motywacyjnych powiązanych z akcjami Spółki.


Załączniki
20200603_093920_0000126927_0000121275.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki