REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

2022-03-29 10:46
publikacja
2022-03-29 10:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-29
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2021 z dnia 28 października 2021 roku („Podjęcie decyzji w sprawie połączenia Emitenta z Polymertech sp. z o.o.”) oraz w wyniku realizacji uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki informuje, że w dniu 28.03.2022 doszło do nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów spółki Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000649586, tj. 2.000 udziałów Polymertech sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł. Przedmiotowe udziały zostały wniesione przez dotychczasowych wspólników Polymertech sp. z o.o. do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) w zamian za akcje serii I Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z nabyciem 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o., spółka ta uzyskała status spółki zależnej od Emitenta. Zarząd Emitenta podjął decyzję, że do czasu zakończenia procesu połączenia z Polymertech sp. z o.o. nie będzie konsolidował wyników finansowych Emitenta z wynikami spółki zależnej Polymertech sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. pozwoli Emitentowi na realizację procesu połączenia z Polymertech sp. z o.o. w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

Emitent będzie informował na bieżąco, w ramach stosownych raportów bieżących, o czynnościach faktycznych i prawnych związanych z połączeniem spółek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-29 Tatiana Wątor_Kurkoska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki