Kwartalne sprawozdania do NBP na nowych zasadach

Do 20 kwietnia 2010 r. należy złożyć sprawozdania do Narodowego Banku Polskiego za pierwszy kwartał 2010 r. Odbywa się to na odmiennych zasadach niż w przypadku sprawozdań za ostatni kwartał 2009 r. Ponieważ zmieniono sposób obliczania progów, po przekroczeniu których należy składać sprawozdania, wiele firm nie będzie już musiało ich przekazywać do NBP.

Sprawozdawczość według nowych przepisów

Składanie sprawozdań do NBP za 2010 r. odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Wprowadziło ono bardzo istotne zmiany dotyczące zarówno określenia kręgu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań, jak i samego sposobu ich składania. Tym firmom, które składają sprawozdania co kwartał, zostało kilka dni na sprawdzenie, czy nadal podlegają temu obowiązkowi.

Kto składa kwartalne sprawozdania?

W poprzednich latach progi sprawozdawcze odnosiły się do wartości pojedynczych transakcji. Obecnie w celu ustalenia, czy firma "podpada" pod obowiązek sprawozdawczy należy określić sumę wskazanych w rozporządzeniu aktywów i pasywów. Kwartalne sprawozdania (wskazane w załącznikach nr 2-22 rozporządzenia) muszą składać firmy, których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku była wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł.

Nieprzekroczenie progu 10 mln zł nie oznacza jeszcze braku obowiązku składania sprawozdań. Dla NBP szczególnie istotne są dane o obrocie z zagranicą. Dlatego, jeżeli firma posiada aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wynosiła co najmniej 3 mln zł, musi składać kwartalne sprawozdania dotyczące tego obrotu, nawet jeśli nie osiąga ogólnego progu 10 mln zł. Chodzi tu o sprawozdania dotyczące należności handlowych od nierezydentów i zaliczek wpłaconych nierezydentom oraz zobowiązań handlowych wobec nierezydentów, a także zaliczek od nich otrzymanych.

Osiągnięcie progu 300 mln zł oznacza konieczność składania miesięcznych sprawozdań.

O kwartalnych sprawozdaniach powinny też pamiętać jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w rozporządzeniu na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł.

Niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków, sprawozdania kwartalne muszą składać rezydenci posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego, których łączna kwota na koniec danego kwartału wynosi co najmniej 3 mln zł.

Również przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową mają dodatkowy, niezależny od pozostałych, kwartalny obowiązek sprawozdawczy dotyczący stanu zagranicznych środków płatniczych (banknotów i monet).

Sprawozdania składają też niektóre osoby fizyczne. Kwartalne sprawozdania powinny przekazywać wtedy, gdy suma wskazanych w rozporządzeniu aktywów i pasywów osiągnęła na koniec roku co najmniej 7 mln zł.

UWAGA! 
Jeżeli podmiot nie osiągnął progu sprawozdawczego na koniec 2009 r., ale osiągnął go w trakcie roku na koniec danego kwartału, to ma obowiązek złożenia sprawozdań za ten i każdy kolejny kwartał tego roku.


Sprawozdania wysyłane przez Internet

Termin na złożenie kwartalnych sprawozdań upływa 20 kwietnia 2010 r. Dla firm, które na ostatnią chwilę odłożyły wypełnienie tego obowiązku problemem może okazać się to, że sprawozdania do NBP można przekazać tylko w wersji elektronicznej, za pośrednictwem portalu http://sprawozdawczosc.nbp.pl. Portal pozwala na wypełnianie formularzy on-line, ich wysyłanie, przeglądanie wcześniejszych formularzy. Mniejsze jest tu ryzyko popełnienia błędu, bo system pozwala na ich wychwytywanie.

Do zalogowania się do portalu potrzebny jest certyfikat wydawany bezpłatnie przez NBP (wniosek o jego wydanie można złożyć w ogólnodostępnej części portalu).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.10.2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. nr 184, poz. 1437).

autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 652 z dnia 2010-04-08

Zatrudnianie emerytów i rencistów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl