Kto ma obowiązek używania kasy fiskalnej od 1 stycznia 2006 r.?

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2006 r. zwolnieni zostali m.in. podatnicy, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł - jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Jeżeli moment rozpoczęcia przez Ciebie działalności nastapił jeszcze w roku 2005, limit obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych zwalniający od obowiązku stosowania kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł. Zasady te będą obowiązywać do końca marca 2006 r.

Do 31 marca 2006 r. z obowiązku instalowania kas fiskalnych pozostają nadal zwolnieni podatnicy świadczący między innymi usługi pośrednictwa finansowego i usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Zatem co prawda Minister Finansów nie nałożył obowiązku stosowania kas fiskalnych na nowe grupy podatników, tak jak zapowiadał, jednak krótki okres, na jaki zostały przedłużone obowiązujace obecnie zwolnienia, nasuwa wniosek, że stan ten ulegnie zmianie od 1 kwietnia 2006 r.

Jeżeli w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej dokonujesz dostawy towarów i świadczysz usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, masz obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek stosowania kas w prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy co do zasady wszystkich podmiotów sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy tym nie jest istote że nie zarejestrowałeś się jako podatnik czynny dla potrzeb VAT. Jeżeli wykonujesz czynności zwolnione z VAT, rejestrujesz sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, jest to obrót zwolniony z VAT. Podatnicy podatku VAT rejestrują obrót i należny podatek według stawek właściwych dla wykonywanych przez siebie czynności.

Istotną kwestią decydującą o tym, czy masz obowiązek zainstalowania kas fiskalnych, jest wysokość osiąganego przez Ciebie obrotu.

Kasę rejestrującą w 2006 r. musi zainstalować każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży detalicznej, jeżeli osiągnie obrót z tej sprzedaży przekraczający - w przypadku osób kontynuujących działalność w 2006 r. - 40.000 zł, a w przypadku osób rozpoczynających działalność w 2006 r. - 20.000 zł.

Jest to zasada ogólna, jednak w stosunku do wielu grup podatników obowiązują uregulowania szczegółowe, zatem warto sprawdzić dokładnie, czy dla wykonywanych dla Ciebie czynności zwolnienie nadal obowiązuje. Przepisy przewidują dwa rodzaje zwolnień:
  • podmiotowe (w stosunku do całej prowadzonej działalności),
  • przedmiotowe (dotyczące jedynie niektórych czynności wykonywanych przez podatnika).


Niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności na czas określony zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, z kolei inni muszą zainstalować kasy bez względu na wysokość osiągniętego obrotu. Między innymi od 1 października 2005 r. nie podlegają już zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania czynności dotyczące usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach (PKWiU 92.13) (do 30 września 2005 r. korzystały one ze zwolnienia.).

Kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

Nie każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, musi kupić kasę fiskalną. Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące zasady stosowania kas fiskalnych przewidują wiele zwolnień na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość osiągniętych obrotów.

Z obowiązku ewidencjonowania do 31 marca 2006 r. zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (zwolnienia przedmiotowe).W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w ich obrotach ogółem ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był większy niż 70%. Zwolnienie to dotyczy następujących towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Z obowiązku ewidencjonowania w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolnieni są również podatnicy rozpoczynający sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., gdy dokonują sprzedaży i świadczą ww. usługi, jeżeli przewidywany przez nich udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych planowanych do zrealizowania do 31 marca 2006 r. - będzie wyższy niż 70%.

Jednakże zwolnienie to utraci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od 31 marca 2006 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był równy lub niższy niż 70% do 31 marca 2006 r.

Należy pamiętać, że z uwagi na to, iż zwolnienie traci moc po osiagnięciu progu 70%, w ciągu 2006 r. należy kontrolować udział wartości sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania na kasie w ogólnym obrocie z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania niektórzy podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli czynności są wykonywane bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka.

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Niektóre urzędy i izby skarbowe w sprawie obowiązku stosowania kas fiskalnych przez podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2005 r., stoją na stanowisku, że kasy bez względu na obroty należy zainstalować od 1 stycznia 2006 r.

Stanowisko takie jest skutkiem niezbyt fortunnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 273, poz. 2706, dalej: rozporządzenie w sprawie kas) zostało znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2005 r. nr 242, poz. 2043, dalej: rozporządzenie zmieniające).

Zgodnie z § 3 ust. 5 obowiązującego w 2005 r. rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie 2005 r. korzystali co do zasady ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych do 31 grudnia 2005 r., oczywiście jeśli wcześniej nie przekroczyli obrotu 20.000 zł.

Rozporządzenie zmieniające nie zdjęło skutecznie z tych podatników obowiązku instalacji kas od 1 stycznia 2006 r., mimo iż nie przekroczyli oni w 2005 r. obrotu - uwaga: w wysokości 20.000 zł.!!!

W rozporządzeniu zmieniającym w § 1 pkt 2 czytamy, że do rozporządzenia w sprawie kas dodaje się § 3a, w którym w ust. 1 pkt 3 stwierdza się między innymi, że w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na pozór wydaje się, że wszystko jest bez zarzutu, gdyby nie to, że do rozporządzenia w sprawie kas został również dodany § 3a ust. 7, zgodnie z którym zwolnień, o których mowa w § 3a ust.1, nie stosuje się do podatników, dla których określone zostały terminy rozpoczęcia ewidencjonowania zgodnie z § 3 ust. 4-7.

Jak wcześniej podałem, termin zwolnienia z stosowania kas do 31 grudnia 2005 r. dla rozpoczynających sprzedaż w 2005 r. był określony w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas.

Zatem, z uwagi na treść § 3a ust. 7 znowelizowanego rozporządzenia, ze zwolnień, o których mowa w § 3a ust. 1, nie mogą korzystać ci podatnicy, którzy rozpoczynając sprzedaż w 2005 r., nie przekroczyli obrotu 20.000 zł, gdyż § 3 ust. 5 mieści się w wyłączeniu zawartym w § 3a ust. 7.

W odpowiedzi na taką interpretację przedmiotowych przepisów zareagowało Ministerstwo Finansów, które próbowało ratować sytuację. W Dobrej Firmie w wydaniu z 5 grudnia 2005 r. czytamy: „jak poinformowano gazetę RZECZPOSPOLITA w biurze prasowym Ministerstwa Finansów, nie ulega wątpliwości, że zwolnienie to (przewidziane w § 3a ust. 1 pkt 3) obejmuje również osoby, które w 2005 r. rozpoczynały działalność
gospodarczą i nie miały obowiązku zainstalowania kas z uwagi na to, że ich
obrót nie przekroczył 20.000 zł”.

Wydaje się, że takie było i jest ratio legis ustanowionych przepisów, ale jak widać, niektóre urzędy skarbowe czy izby mogą chcieć wykorzystać błąd Ministerstwa i trochę podokuczać podatnikom. Mam głęboką nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 273, poz. 2706), § 3a ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 242, poz. 2043).

Tekst pochodzi z „Poradnika Podatnika”.

„Poradnik Podatnika” jako jedyna publikacja podpowiada, co zrobić, by w każdej chwili móc się powołać na opinie ekspertów a tym samym poprawnie rozliczać podatki. Daje też gwarancję, że jeśli urząd skarbowy zakwestionuje podjęte decyzje, podatnik będzie wiedział, jak się obronić.
www.poradnikpodatnika.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl