REKLAMA

Kobiety na lubuskim rynku pracy. W tych branżach czeka na nie zatrudnienie

2021-12-26 06:00
publikacja
2021-12-26 06:00
Kobiety na lubuskim rynku pracy. W tych branżach czeka na nie zatrudnienie
Kobiety na lubuskim rynku pracy. W tych branżach czeka na nie zatrudnienie
fot. CoWomeN / / Unsplash

Sytuację kobiet na rynku pracy w województwie lubuskim można określić jako dobrą. Mogą one znaleźć zatrudnienie w jednym z poszukiwanych zawodów, m.in. jako nauczycielki, księgowe czy lekarki. Mimo to obserwuje się stosunkowo wysoki udział kobiet w liczbie osób biernych zawodowo. Zobacz, jak wygląda rynek pracy w województwie lubuskim.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze na łamach opracowania „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2019 r.”, zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba osób aktywnych zawodowo (pracujących lub bezrobotnych) w 2019 roku w Lubuskiem wyniosła 435 tys., czyli o 4 tys. mniej niż w 2018 roku. W 2019 roku osoby bierne zawodowo stanowiły 356 tys. mieszkańców województwa.

W II kwartale 2021 roku łączna liczba kobiet i mężczyzn na rynku pracy w województwie lubuskim zmniejszyła się do 432 tys. (w tym 419 tys. osób pracujących oraz 13 tys. bezrobotnych), a współczynnik aktywności zawodowej był równy 55,5%. W tym samym okresie liczba biernych zawodowo mieszkańców regionu była równa 347 tys.

Z danych dotyczących rynku pracy w lubuskiem wynika, że w 2020 roku najwięcej pracowników - ponad 71,5 tys. - zatrudniała branża przemysłowa, w szczególności przetwórstwo przemysłowe (67 tys pracowników.). Najmniej osób zajmowało się z kolei informacją i komunikacją (niespełna 1,5 tys. zatrudnionych). Łączna liczba pracowników w Lubuskiem wynosiła 130 487.

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na liczbę ofert pracy w Lubuskiem. W styczniu 2019 roku do urzędów pracy zgłoszono 5 397 ofert, w analogicznym okresie w 2020 roku - 3 771 ofert, zaś w 2021 roku - już tylko 3 078 ofert. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę wzrosła - w styczniu 2019 roku było to 6 osób, a w styczniu 2021 roku - już 19 osób.

Kto najszybciej znajdzie pracę w Lubuskiem?

Z „Barometru zawodów” wynika, że w 2022 roku oferty pracy w Gorzowie Wielkopolskim i innych miastach w regionie skierowane będą przede wszystkim do przedstawicieli branż:

 • budowlanej,
 • medycznej i ochrony zdrowia,
 • motoryzacyjnej,
 • spożywczej i gastronomicznej,
 • TSL,
 • przemysłowej,
 • edukacyjnej,
 • pomocy społecznej,
 • ekonomiczno-administracyjnej i biurowej,
 • IT.

Na ciekawą ofertę pracy w Lubuskiem będą mogli liczyć także m.in. kierowcy, operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni i księgowi. Poszukuje się także chętnych do pracy nauczyciela w Lubuskiem. Deficyt kandydatów wynika m.in. ze zbyt niskich wynagrodzeń oraz trudnej pracy. Część mieszkańców poszukujących możliwości uzyskania wyższych zarobków decyduje się na podjęcie pracy w Niemczech, przy granicy. Lubuskie to województwo, w którego bliskim sąsiedztwie znajdują się m.in. Frankfurt nad Odrą czy Chociebuż, a także inne, mniejsze miasta oferujące atrakcyjne zatrudnienie. Praca po stronie niemieckiej wiąże się zazwyczaj z wyższymi wynagrodzeniami - szczególnie w przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów ze znajomością języka.

Kobiety na lubuskim rynku pracy

Według danych GUS w 2020 roku łączna liczba mieszkańców województwa lubuskiego wynosiła 1 007 145. Region zamieszkiwało 517 339 kobiet oraz 489 806 mężczyzn. W I półroczu 2021 roku odnotowano spadek liczby ludności (do 1 003 150 mieszkańców), jednak kobiety w dalszym ciągu stanowiły liczniejszą grupę (w Lubuskiem mieszkało 515 532 kobiet i 487 618 mężczyzn).

Z raportu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w II kwartale 2021 r.” wynika, że kobiety w wieku 15-89 lat stanowiły ponad 43 proc. ogółu aktywnej zawodowo ludności w wieku produkcyjnym (na 432 tys. osób składa się 243 tys. mężczyzn i 189 tys. kobiet) i niemal 44 proc. wszystkich osób pracujących. Z danych wynika, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest stosunkowo dobra - w II kwartale 2021 roku do grona osób bezrobotnych należało zaledwie około 5 tys. kobiet (dla porównania - liczba bezrobotnych mężczyzn była niemal dwukrotnie wyższa). Należy jednak zauważyć, że odnotowano wyższy udział kobiet w ogólnej liczbie osób biernych zawodowo (panie stanowiły niemal 62 proc. wszystkich biernych zawodowo mieszkańców regionu). Bierność zawodowa mieszkanek regionu wynika m.in. z chęci podnoszenia kwalifikacji, prowadzenia domu i innych obowiązków rodzinnych czy też emerytur.

W II kwartale 2021 roku kobiety na rynku pracy stanowiły 44,2 proc. ogólnej liczby osób pracujących w województwie lubuskim. Liczba pracujących pań wzrosła o 1,1 proc. (2 tys.) w stosunku do wyniku z poprzedniego kwartału, a wskaźnik zatrudnienia kobiet poprawił się o 0,7 p. proc. i wynosił on 45,7 proc. (u mężczyzn był on wyraźnie wyższy, stanowił bowiem 62,2 proc.).

W II kwartale 2021 roku liczba zatrudnionych kobiet wynosiła 164 tys. (w tym 101 tys. pań pracowało w sektorze prywatnym, a reszta - w sektorze publicznym), zaś na własny rachunek pracowało 19 tys. kobiet.

Stopa bezrobocia

Sytuację na rynku pracy w województwie lubuskim obrazuje stopa bezrobocia rejestrowanego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2019 roku wynosiła ona 4,9 proc., z kolei w całej Polsce - 5,2 proc. Wraz z początkiem 2020 roku nastąpił wzrost bezrobocia, co jest zjawiskiem typowym dla rynku pracy. W kolejnych miesiącach doszło jednak do pogorszenia sytuacji, co miało związek z kryzysem spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19.

Stopa bezrobocia w województwie lubuskim w 2020 roku wynosiła:

 • w I kwartale - 5,2 proc.,
 • w II kwartale - 6,1 proc.,
 • w III kwartale - 6,1 proc.,
 • w IV kwartale - 6,3 proc.

Na koniec 2020 roku najwyższe bezrobocie odnotowano w powiecie strzelecko-drezdeneckim (10,4 proc.), zaś najniższe - w powiecie słubickim (3,7 proc.).

W styczniu 2021 roku nastąpił kolejny wzrost liczby osób bezrobotnych w regionie. Stanowili oni wówczas 6,6 proc. ludności całego województwa. Do końca I kwartału stopa bezrobocia spadła już do 6,4 proc., a na koniec II kwartału wynosiła 5,8 proc.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

Jak podaje GUS, bezrobocie rejestrowane w województwie lubuskim w październiku 2021 roku wynosiło 5,0 proc. Najniższy odsetek osób bezrobotnych zarejestrowano w powiecie słubickim, zaś najwyższy - w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Średnie wynagrodzenie w Lubuskiem

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna pensja za pracę w Lubuskiem w 2019 roku wynosiła 4 559,96 zł brutto. Najwięcej zarabiali mieszkańcy Zielonej Góry (średnio 4 893,47 zł brutto), z kolei najmniej - osoby zamieszkujące powiat sulęciński (3 992,31 zł brutto). Należy jednak zauważyć, że nawet w Zielonej Górze średnia pensja była niższa od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, które w 2019 roku wynosiło 5 181,63 zł brutto.

W 2020 roku pensje mieszkańców województwa lubuskiego wzrosły. Średnie wynagrodzenie w całym regionie wynosiło 4 832,07 zł brutto. Ponownie najwyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Zielonej Góry (przeciętna pensja - 5 212,80 zł brutto), a najniższe - mieszkańcy powiatu sulęcińskiego (4 292,99 zł brutto). Na stosunkowo wysokie pensje mogli liczyć także pracownicy z powiatu gorzowskiego (5 012,81 zł brutto), powiatu zielonogórskiego (5 037,75 zł brutto) oraz powiatu żarskiego (5 047,09 zł brutto).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

W 2020 roku najwięcej w województwie lubuskim zarabiały osoby zatrudnione w sektorze informacji i komunikacji, przemysłowym oraz związanym z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Najniższe zarobki dotyczyły z kolei pracowników administracji i działalności wspierającej, zakwaterowania i gastronomii oraz transportu i gospodarki magazynowej.

Praca w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów - m.in. ze względu na bliskość niemieckiej granicy czy Zielonej Góry, a także dobrą sieć połączeń drogowych. To sprawia, że przedsiębiorcy chętnie lokują kapitał w jednym z głównych lubuskich miast.

Najważniejsze sektory w Gorzowie Wielkopolskim to przemysł (chemiczny, maszynowy, farmaceutyczny, energetyczny, elementów budowlanych oraz motoryzacyjny) i branża technologiczna.

Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim w styczniu 2020 roku wynosiła 2,6 proc., a na koniec I kwartału 2020 roku - 3,7 proc. Wzrost ten spowodowany był pandemią koronawirusa oraz obowiązującymi obostrzeniami, które negatywnie wpłynęły na gospodarkę - zarówno krajową, jak i lokalną. Na koniec 2020 roku bezrobotni stanowili już 4 proc. ludności w wieku produkcyjnym. W 2021 roku sytuacja na lokalnym rynku pracy uległa poprawie - w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego w Gorzowie Wielkopolskim była równa 2,8 proc.

Praca w Gorzowie Wielkopolskim dostępna jest przez internet, np. na łamach serwisów pracy oraz lokalnych portali ogłoszeniowych, a pomoc w znalezieniu zatrudnienia zapewniają także instytucje rynku pracy, m.in. Powiatowy Urząd Pracy.

Na jakie oferty pracy w Gorzowie Wielkopolskim mogą liczyć kandydaci? Jak podaje „Barometr zawodów”, w 2022 roku największy deficyt wystąpi na stanowiskach:

 • lekarze,
 • nauczyciele języków obcych i lektorzy,
 • pielęgniarki i położne,
 • ratownicy medyczni,
 • spawacze.

Ponadto pożądanymi pracownikami będą m.in. przedstawiciele branży IT, budowlanej, motoryzacyjnej, mechanicznej, medycznej i ochrony zdrowia, drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej, TSL, gastronomicznej, przemysłowej, edukacyjnej, pomocy społecznej, ekonomiczno-administracyjnej i biurowej. Poszukiwani będą także kandydaci na stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Deficyt osób chętnych do pracy biurowej w Gorzowie Wielkopolskim, np. jako księgowa, specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży czy pracownik ds. rachunkowości i księgowości, może wynikać głównie ze zbyt niskich wynagrodzeń oraz braku niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Pozostałe przyczyny braku wystarczającej liczby kandydatów do zatrudnienia w zawodach deficytowych to m.in.:

 • zbyt niskie wynagrodzenia,
 • ciężka praca,
 • brak uprawnień,
 • sezonowość zatrudnienia,
 • starzenie się kadr,
 • praca zmianowa,
 • brak znajomości języków obcych.

Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć z kolei pracownicy administracyjni i biurowi, a także specjaliści administracji publicznej.

Kobiety na rynku pracy w województwie lubuskim znajdują się w dobrej sytuacji. Mogą one liczyć na znalezienie zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Mimo to stanowią one duży odsetek osób biernych zawodowo. Może to wynikać z faktu, że to kobiety częściej zajmują się prowadzeniem domu, nierzadko wybierając poświęcenie kariery na rzecz udanego życia rodzinnego. Innym możliwym powodem wspomnianego stanu rzeczy jest dłuższa średnia długość życia kobiet niż mężczyzn w Polsce (według danych GUS za 2020 rok wynosiła ona 80,7 roku dla pań i 72,6 roku dla panów).

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl

Źródło:
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki