REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2021-03-25 19:43
publikacja
2021-03-25 19:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Kino_Polska_TV_SA_w_2020_r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Kino_Polska_TV_SA_w_2020_r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Kino_Polska_TV_SA_za_2020_r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Kino_Polska_TV_SA_za_2020_r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_KPTV_SA._KPTV_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KP_TV_jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KP_TV_jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 172 243,00 161 807,00 38 497,00 37 614,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 13 021,00 13 456,00 2 910,00 3 128,00
III. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 22 591,00 11 859,00 5 049,00 2 757,00
IV. Całkowite dochody ogółem 20 591,00 9 249,00 4 602,00 2 150,00
V. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404,00 19 821 404,00 19 821 404,00 19 821 404,00
VI. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 1,04 0,47 0,23 0,11
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 573,00 15 663,00 3 257,00 3 641,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 114,00 -2 081,00 1 367,00 -484,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -18 580,00 -13 346,00 -4 153,00 -3 102,00
X. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 629,00 522,00 588,00 121,00
XI. Aktywa trwałe 245 583,00 246 135,00 53 216,00 57 799,00
XII. Aktywa obrotowe 42 945,00 39 816,00 9 306,00 9 350,00
XIII. Aktywa razem 288 528,00 285 951,00 62 522,00 67 148,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 48 823,00 40 419,00 10 580,00 9 491,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 45 134,00 71 552,00 9 780,00 16 802,00
XVI. Kapitał własny 194 571,00 173 980,00 42 162,00 40 855,00
XVII. Kapitał zakładowy 1 982,00 1 982,00 429,00 465,00
Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
• pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 zł/EUR; Dla wartości porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 zł/EUR;
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. określonych przez Narodowy Bank Polski: 4,4742 zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.: 4,3018 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV SA w 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xadesSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV SA w 2020 r._podpisy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Oswiadczenia RN KPTV SA._KPTV SA 2020.xhtmlOswiadczenia RN KPTV SA._KPTV SA 2020.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej Kino Polska TV SA 2020 r.
KP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlKP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml Sprawozdanie z badania JSF Kino Polska TV SA za 2020 r.
KP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesKP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania JSF Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki