footer image

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Kino Polska TV S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

 

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. („Jednostka”), które zawiera:

    jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

    jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów;

    jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

    jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

oraz

    noty do jednostkowego sprawozdania finansowego

(„jednostkowe sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki:

    przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

    jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;

    zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 15 marca 2021 r.

KPMG_title_sidebar

footer image

Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

    Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r.;

    ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);

    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”);

    innych obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. W trakcie badania kluczowi biegli rewidenci oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości, a przy formułowaniu naszej opinii podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące kluczowe sprawy badania:

footer image

Ujmowanie przychodów ze sprzedaży

Przychody z umów z klientami za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020: 172.243 tys. zł; zobowiązania z tytułu umów z klientami na 31 grudnia 2020: 4.142 tys. zł.

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego: Nota 5.3 „Segmenty”, Nota 5.4 „Przychody”, Nota 5.10.12 „Zobowiązania z tytułu umów z klientami”.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Jednostka realizuje przychody z następujących źródeł: emisji kanałów, emisji reklam, produkcji kanałów oraz obrotu prawami licencyjnymi (VOD i prawa telewizyjne).

Przychody ze sprzedaży stanowią jeden z kluczowych wskaźników oceny wyników działalności Jednostki, a także są przedmiotem szczególnego zainteresowania analityków oraz inwestorów. Przychody ze sprzedaży są także jednym z elementów systemu premiowego dla Zarządu, co zwiększa ryzyko manipulacji sprawozdaniem finansowym.

Zastosowanie odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej do ujęcia przychodów ze sprzedaży jest złożone i wymaga od Kierownictwa Jednostki stosowania profesjonalnego osądu. Złożoność ta wynika w szczególności z następujących czynników:

    ujęcie przychodów z obrotu prawami licencyjnymi (VOD i prawa telewizyjne) wymaga od Kierownictwa dokonania subiektywnej oceny roli Jednostki w zawieranych transakcjach jako zleceniodawcy lub pośrednika. Ocena ta wymaga analizy umów z klientami w celu określenia charakteru zobowiązań umownych Jednostki. Ponadto, różny moment fakturowania i ujmowania przychodów ze sprzedaży licencji filmowych zwiększa ryzyko ujęcia przychodów w nieodpowiednim okresie,

Nasze procedury badania obejmowały, między innymi:

    ocenę prawidłowości określenia roli Jednostki w zawieranych transakcjach sprzedaży jako zleceniodawcy lub pośrednika poprzez analizę zapisów umownych dla wybranych umów z klientami oraz zrozumienie charakteru i zakresu zobowiązań Jednostki do wykonania określonych w umowach świadczeń,

    ocenę prawidłowości ujęcia prowizji brokerskiej jako pomniejszenie ceny transakcyjnej w odniesieniu do przychodów z tytułu emisji reklam poprzez analizę wybranych umów,

    analizę wybranych transakcji sprzedaży ujętych pod koniec roku obrotowego i po jego zakończeniu pod kątem prawidłowości ujęcia przychodów ze sprzedaży w odpowiednim okresie poprzez analizę odpowiednich dokumentów źródłowych, w tym umów z klientami i harmonogramów obowiązywania licencji,

    dla próby faktur niezapłaconych na 31 grudnia 2020 r. uzyskanie potwierdzeń od kontrahentów Jednostki kwot należności wynikających z tych faktur oraz dla próby faktur sprzedażowych ujętych w trakcie roku obrotowego uzyskanie potwierdzeń kwoty zrealizowanych przychodów,

footer image

    w odniesieniu do przychodów z tytułu emisji reklam, ujęcie prowizji brokerskiej jako pomniejszenie ceny transakcyjnej wymaga od Kierownictwa dokonania oceny czy wynagrodzenie należne brokerowi nie stanowi zapłaty za odrębne usługi przekazane Jednostce.

W związku z powyższym uznaliśmy przychody ze sprzedaży za kluczową sprawę badania.

    analizę zapisów księgowych na kontach przychodów ze sprzedaży, w tym w szczególności zapisów o nietypowej kombinacji kont tj. ujętych w korespondencji z kontami, na których Jednostka zwykle nie ujmuje transakcji sprzedaży,

    analizę faktur korygujących przychody ze sprzedaży wystawionych po zakończeniu roku obrotowego pod kątem prawidłowości ujęcia przychodów ze sprzedaży w badanym roku obrotowym,

    ocenę poprawności i kompletności ujawnień w sprawozdaniu finansowym w zakresie ujmowania przychodów ze sprzedaży.

footer image

Wartość odzyskiwalna inwestycji w jednostkę zależną Stopklatka S.A. oraz wartości firmy Zoom TV

Wartość księgowa netto inwestycji w spółkę zależną Stopklatka S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.: 65.186 tys. złotych (w tym: wartość udziałów 57.782 tys. zł.); wartość firmy Zoom TV: 20.466 tys. zł.

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego: inwestycje w jednostki zależne – Nota 5.7.1 „Udziały w spółkach zależnych”, Nota 5.7.4 „Test na utratę wartości inwestycji w Stopklatka S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.”; wartość firmy – Nota 5.7.3 „Test na utratę wartości segmentu Zoom TV na dzień 31 grudnia 2020 r.”

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

W trakcie badanego roku Jednostka zidentyfikowała przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Stopklatka S.A. („Stopklatka”), w związku z czym przeprowadzono test na utratę wartości inwestycji zgodnie z informacją w nocie 5.7.4 jednostkowego sprawozdania finansowego.

Ponadto, jak opisano w nocie 5.7.3 jednostkowego sprawozdania finansowego, Jednostka wykazuje wartość firmy powstałą w wyniku nabycia a następnie połącznia ze spółką Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., która została przypisana do ośrodka wypracowującego środki pieniężne („OWŚP”) segmentu Zoom TV („wartość firmy Zoom TV”).

Zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej Jednostka jest zobowiązana do przeprowadzania testu na utratę wartości aktywów, dla których stwierdzono istnienie przesłanek utraty wartości, oraz corocznego testu na utratę wartości w odniesieniu do wartości firmy, poprzez porównanie wartości księgowej tych aktywów/OWŚP, do którego przypisano wartość firmy, do ich wartości odzyskiwalnej.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2020 r. Jednostka przeprowadziła test na utratę wartości inwestycji w jednostkę zależną Stopklatka oraz test na utratę wartości w odniesieniu do wartości firmy Zoom TV. Jednostka ustaliła wartości odzyskiwalne powyższych aktywów/OWŚP w oparciu o szacunek ich wartości użytkowej, z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie trzech scenariuszy: pesymistycznego, realnego i optymistycznego.

Nasze procedury badania w omawianym obszarze obejmowały między innymi:

    analizę jakości procesu budżetowania Jednostki na podstawie porównania budżetów sporządzanych w ubiegłych latach z ich późniejszą realizacją,

    ocenę poprawności przypisania aktywów Jednostki do ośrodków wypracowujących środki pieniężne,

    krytyczną ocenę racjonalności przyjętych przez Jednostkę osądów i założeń oraz dokonanych na ich podstawie szacunków wartości odzyskiwalnej, korzystając w tym zakresie ze wsparcia naszych własnych specjalistów z zakresu wycen, w tym ocenę:

footer image

Ocena wartości odzyskiwalnej aktywów oparta jest na szeregu istotnych osądów i założeń, w szczególności w zakresie oczekiwanych poziomów przyszłych przepływów pieniężnych zależnych od kształtowania się wskaźników oglądalności kanałów Stopklatka i Zoom TV w Polsce oraz sprzedaży czasu reklamowego na tych kanałach w poszczególnych scenariuszach, co jest uwarunkowane nie tylko atrakcyjnością emitowanych treści, ale również popytem na rynku reklamy telewizyjnej. Prognozy przyszłych przepływów pieniężnych obarczone są dużym ryzykiem zmian ze względu na zmieniające się warunki i otoczenie rynkowe. Znaczące założenia dotyczą przyjętej stopy dyskonta, stopy wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy oraz udziału kanałów Stopklatka i Zoom TV w ogólnej widowni (wskaźnik „SHR”) a także przypisanie wag prawdopodobieństwa do poszczególnych scenariuszy. Niewielka zmiana znaczących założeń może mieć istotny wpływ na szacunek wartości odzyskiwalnej.

Z uwagi na powyższe czynniki, ocena inwestycji w jednostkę zależną Stopklatka oraz wartości firmy Zoom TV pod kątem utraty wartości wymagała naszego znaczącego osądu i uwagi podczas badania, w związku z czym uznaliśmy ten obszar za kluczową sprawę badania.

·       wykorzystywanego przez Jednostkę modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, pod kątem jego zgodności z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej, powszechnie stosowanymi modelami testowania utraty wartości oraz wewnętrznej spójności zastosowanej metodyki,

·       racjonalności przyjętych znaczących założeń makroekonomicznych, w tym w szczególności założeń dotyczących stopy dyskonta, stopy wzrostu po okresie prognozy poprzez porównanie, tam gdzie było to możliwe, do publicznie dostępnych źródeł zewnętrznych, oraz

·       racjonalności innych znaczących założeń dotyczących  oczekiwanych poziomów przyszłych przepływów pieniężnych, w tym wskaźnika SHR poprzez porównanie do rzeczywistych danych pochodzących z historycznych informacji finansowych Jednostki oraz poprzez analizę działań podejmowanych przez Zarząd Jednostki do dnia badania,

    analizę wrażliwości modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych na zmianę w znaczących założeniach oraz ocenę, czy przyjęty poziom założeń wskazuje na stronniczość Zarządu,

    ocenę poprawności i kompletności ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w zakresie testu na utratę wartości.Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki za jednostkowe sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych

footer image

z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

    identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;

    uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Jednostki;

    oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;

    wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

    oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli

footer image

wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki wskazaliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy uznając je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają ich publicznego ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje wynikające z jej ujawnienia przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje

Na inne informacje składają się:

    List Prezesa Zarządu

    Wybrane dane finansowe

    Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020

    Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego

    Oświadczenie Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

    Oświadczenie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. dotyczące Komitetu Audytu

    Ocena Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Kino Polska TV S.A. i rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.

    Oświadczenie Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

(razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”), wraz z wyodrębnionymi częściami, w tym oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

footer image

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.

W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła informacje wymagane przepisami prawa lub regulaminami, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz

    jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Jednostka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie”).

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz

    są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Innych informacji

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

footer image

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

 

Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy zabronionych usług niebędących badaniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 marca 2019 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 2 lata począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Karolina Graś

Anna Burian-Szywacz

Kluczowy biegły rewident

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 11368

Nr w rejestrze 12579

Komandytariusz, Pełnomocnik

Warszawa, 25 marca 2021 r.