Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
1
Image should be here
Fstacey
KINO POLSKA TV S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
KINO POLSKA TV S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
Image should be here
KINO POLSKA TV S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
Image should be here
Image should be here
Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
2
Image should be here
SPIS TREŚCI
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ................................................................ 3
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31
GRUDNIA 2020 R. ............................................................................................................................
4
1. J EDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ............................................................................... 6
2. J EDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ...................................................................................... 7
3. J EDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................................... 8
4. J EDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .......................................................................... 9
5. N OTY DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .............................................................................. 10
5.1 I NFORMACJE OGÓLNE O S PÓŁCE I JEJ G RUPIE K APITAŁOWEJ ................................................................................................................. 10
5.2 Z ASADY RACHUNKOWOŚCI ............................................................................................................................................................. 12
5.3 S EGMENTY ................................................................................................................................................................................. 18
5.4 P RZYCHODY ................................................................................................................................................................................ 20
5.5 K OSZTY OPERACYJNE .................................................................................................................................................................... 23
5.6 Z ARZĄDZANIE KAPITAŁEM I PŁYNNOŚCIĄ , ZADŁUŻENIE ......................................................................................................................... 24
5.7 G RUPA K APITAŁOWA .................................................................................................................................................................... 31
5.8 A KTYWA PROGRAMOWE ............................................................................................................................................................... 38
5.9 N OTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZOSTAŁYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .................................................................. 40
5.10 P OZOSTAŁE POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW ................................................................................................................................... 46
5.11 P OZYCJE NIEROZPOZNANE ............................................................................................................................................................ 67
Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie Zarządu
3
Image should be here
Warszawa, 25 marca 2021 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Zarząd Kino Polska TV S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Kino Polska TV S.A. oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Kino Polska TV S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Kino Polska TV S.A, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Kino Polska TV S.A.:
Bogusław Kisielewski
Levent Gültan
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Berk Uziyel
Katarzyna Woźnicka
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych :
Dominika Talaga-Spławska
Główna Księgowa
Kino Polska TV S.A.
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
4
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KINO POLSKA TV S . A . ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R .
Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
5
Image should be here
ZATWIERDZENIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ („MSSF”)
W dniu 25 marca 2021 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. zatwierdził jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzone zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet Interpretacji MSSF, na które składają się:
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 20 591 tys. zł.
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 288 528 tys. zł.
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 2 107 tys. zł.
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 20 591 tys. zł.
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego
Zarząd Kino Polska TV S.A.:
Bogusław Kisielewski
Levent Gültan
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Berk Uziyel
Katarzyna Woźnicka
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych :
Dominika Talaga-Spławska
Główna Księgowa
Warszawa, 25 marca 2021 r.
Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
6
Image should be here
1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
Nota
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. (w tys. zł)
Działalność kontynuowana
Przychody z umów z klientami
5.3, 5.4
172 243
161 807
Koszty operacyjne
5.3, 5.5
(159 325)
(147 835)
Pozostałe przychody operacyjne
5.9.5
864
526
Pozostałe koszty operacyjne
5.9.5
(761)
(1 042)
Zysk na działalności operacyjnej
13 021
13 456
Przychody finansowe
5.9.6
11 575
955
Koszty finansowe
5.9.6
(2 005)
(2 552)
Zysk przed opodatkowaniem
22 591
11 859
Podatek dochodowy
5.9.7
(2 000)
(2 610)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
20 591
9 249
Zysk netto za okres
20 591
9 249
Całkowite dochody ogółem
20 591
9 249
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej podstawowy i rozwodniony:
5.6.2
- z działalności kontynuowanej
1,04
0,47
- z zysku roku obrotowego
1,04
0,47
średnia ważona liczba akcji w okresie
19 821 404
19 821 404
rozwodniona liczba akcji w okresie
19 821 404
19 821 404
Kino Polska TV S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
7
Image should be here
2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nota
Stan na 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2019 r. (w tys. zł)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
5.10.1
1 688
2 637
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5.10.3
5 140
6 331
Wartość firmy
5.7.3
20 466
20 466
Aktywa programowe długoterminowe
5.8
37 032
33 266
Pozostałe wartości niematerialne
5.10.2
7 213
8 941
Udziały w spółkach zależnych i wspólnych przedsięwzięciach
5.7.1
172 434
172 179
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
5.10.5
194
179
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.10.6