Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Image should be here
Warszawa, dn. 25 marca 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. stwierdza, przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza stwierdza, Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podstawa prawna:
§ 70, clause 1, point 8) and § 71, clause 1, point 8) of the Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non- member state.
REPRESENTATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE AUDIT COMMITTEE
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. declares that the regulations concerning the appointment, composition and operations of the Audit Committee, including those concerning the fulfilment of the independence criteria and requirements regarding the possession of knowledge and skills relevant to the industry in which the Issuer operates, and with regard to accounting or the audit of financial statements, by its members, are complied with.
The Supervisory Board represents that the Audit Committee performed the audit committee tasks provided for in the applicable laws.
Legal basis:
§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Warszawa, dn. 25 marca 2021 r.
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV S.A. AND THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS OF KINO POLSKA TV S.A.
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. has assessed that the Directors' Report of Kino Polska TV S.A. and the Annual Separate Financial Statements of Kino Polska TV S.A. as at and for the year ended 31 December 2020 have been prepared in accordance with the books, documents and the facts.
The Supervisory Board, guided by its own determinations as well as the registered auditor's opinion and report on the audit of the financial statements, declares that the submitted financial statements have been prepared in accordance with the books and documents as well as facts and applicable laws, and that they give a true and fair view of the Company's financial position.
The Supervisory Board declares, based on its own determinations, that the information in the Directors' Report is complete and consistent with the information in the financial statements, and consistent with the facts. The Report gives a full and fair view of the Company's position, presenting trends in the Company's business activities, assessing its revenue sources, presenting its cost structure and the basic risks to which the Company is exposed.
Legal basis:
§ 70, clause 1, point 14) of the Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.
I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO POLSKA TV S.A.
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. ocenia, Sprawozdanie z działalności Kino Polska TV S.A. oraz Roczne Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostały przygotowane zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.
Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie własnych ustaleń, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentując kierunki działalności gospodarczej Spółki, dokonując oceny źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie Spółka jest narażona.
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Image should be here
Warszawa, dn. 25 marca 2021 r.
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV S.A. AND THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS OF KINO POLSKA TV S.A.
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.
I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO POLSKA TV S.A.
Warszawa, 25 marca 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „KINO POLSKA TV" S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Rada Nadzorcza spółki „Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") oświadcza, że:
1. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji ;
4. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
ANNOUNCEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF "KINO POLSKA TV" S.A.
ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
The Supervisory Board of "Kino Polska TV" S.A., with its registered office in Warsaw (hereinafter called: the "Company") hereby announce that:
1. the audit firm conducting the audit of the annual separate financial statements as at and for the year ended 31 December 2020 was appointed in accordance with the regulations, including those concerning the appointment and the procedure for the appointment of an audit firm;
2. the audit firm and members of the audit team satisfied the conditions for the preparation of an unbiased and independent report on the audit of the annual separate financial statements as at and for the year ended 31 December 2020 in accordance with the applicable regulations, auditing standards and the principles of professional ethics;
3. as at the date of preparing this announcement, the applicable regulations regarding the rotation of audit firms and key statutory auditors and the mandatory grace periods are complied with;
4. as at the date of preparing this announcement, the Company has a policy for appointing the audit firm and a policy for providing, to the Company, by the audit firm, an entity related to the audit firm or a member of its network, additional non- audit services, including services which are on the list of prohibited services but which are conditionally exempted from prohibition.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Image should be here
Warszawa, 25 marca 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „KINO POLSKA TV" S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ANNOUNCEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF "KINO POLSKA TV" S.A.
ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Legal basis:
§ 70, clause 1, point 7) of the Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.