REKLAMA

KPMG: Ujęcie skutków pandemii w sprawozdaniach finansowych dużym wyzwaniem

2020-08-03 16:58
publikacja
2020-08-03 16:58
KPMG: Ujęcie skutków pandemii w sprawozdaniach finansowych dużym wyzwaniem
KPMG: Ujęcie skutków pandemii w sprawozdaniach finansowych dużym wyzwaniem
fot. ToKa74 / / Shutterstock

Skutki pandemii mają istotny wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ujęcie księgowe tego wpływu w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem z uwagi na niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego - poinformowała spółka KPMG w poniedziałek.

Jak podała spółka gospodarcze skutki pandemii COVID-19 mają istotny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji na kluczowe informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. "Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem z uwagi na niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego" - czytamy.

Wedle KPMG jest wiele obszarów, na które jednostki powinny zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w 2020 r., w szczególności śródrocznych sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSR 34. Zdaniem spółki MSR 34 wymaga, aby wszystkie zdarzenia i transakcje były ujmowane i wyceniane tak, jakby okres śródroczny był odrębnym okresem, czyli generalnie nie ma żadnych wyjątków dotyczących ujmowania lub wyceny dla śródrocznej sprawozdawczości finansowej.

"Mimo że skrócone śródroczne sprawozdania finansowe zazwyczaj koncentrują się na zmianach, które miały miejsce od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu, informacje w śródrocznych sprawozdaniach finansowych w 2020 r. mogą dla wielu jednostek oznaczać więcej niż tylko zwykłą aktualizację od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego" - powiedział Marek Gajdziński, partner, szef działu audytu w KPMG w Polsce.

"I chociaż wiele ujawnień wymaganych przez MSSF nie jest obowiązkowe w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, jednostki powinny zadbać o takie ujawnienia, które są przejrzyste, zrozumiałe i wyczerpujące w obecnych okolicznościach, a komitety audytu stojąc na straży jakości sprawozdawczości, zapewnić, że stanowią one źródło odpowiednich informacji dla inwestorów i innych użytkowników" - dodał.

Według KPMG sprawne i bieżące monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i związanych z nim kontroli wewnętrznych przez komitet audytu stało się dzisiaj kluczowe.

"Potencjalne negatywne skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2 na wyniki i sprawozdania finansowe spółek mogą być ogromne, aczkolwiek zależeć będą od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo" - czytamy.

"W przypadku spółek z rokiem obrotowym odpowiadającym kalendarzowemu, pierwszym okresem sprawozdawczym, w którym skutki pandemii COVID-19 zostaną odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych jest pierwszy kwartał 2020 r. – wpłyną one na wycenę oraz ujęcie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów" - ocenili eksperci.

W ocenie KPMG przygotowywanie śródrocznych sprawozdań finansowych w 2020 r. może wymagać więcej niż zwykłej aktualizacji od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, a inwestorzy i inni użytkownicy mogą oczekiwać informacji wykraczających poza zwykły zakres ujawnień.

Zdaniem spółki doradczej komitety audytu powinny rozważyć i ocenić, czy kierownictwo jednostki m.in. dokonało odpowiedniej oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności na śródroczny dzień sprawozdawczy,?oraz przeanalizowało, czy informacje ujawnione w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym pozostają nadal aktualne.

"Jeśli nie, to czy zostały ujawnione zaktualizowane informacje, dokonało oceny i odzwierciedliło w odpowiedni sposób skutki pandemii COVID-19 w śródrocznych sprawozdaniach finansowych - w szczególności, czy związane z COVID-19 niepewności zostały uwzględnione we wszystkich istotnych szacunkach i osądach" - napisano.

Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu, informacje w śródrocznych sprawozdaniach finansowych w 2020 r. mogą dla wielu jednostek oznaczać więcej niż tylko zwykłą aktualizację od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

"Jeżeli zmiany okoliczności spowodowały, że znaczące ujawnienia w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym stały się mniej adekwatne, wówczas jednostka musi rozważyć uwzględnienie w śródrocznym sprawozdaniu finansowym dodatkowych ujawnień uzupełniających informacje zawarte w ostatnim rocznym sprawozdaniu" - napisano. "Chociaż wiele ujawnień wymaganych przez MSSF nie jest obowiązkowe w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, w obecnych okolicznościach wskazane jest, by jednostki prezentowały je w celu zapewnienia właściwych informacji użytkownikom tych sprawozdań" - dodano.(PAP)

pgo/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Epidemia koronawirusa z Chin

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki