REKLAMA
BADANIE

KOMPUTRONIK S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Komputronik S.A.

2023-01-12 13:33
publikacja
2023-01-12 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-12
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu m.in. do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12.12.2022 roku dotyczącego wydanego przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie informuje, iż w dniu 12.01.2023 r. otrzymał od ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym zarządcy informację o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta zostało prawomocnie zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 329 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 lipca 2021 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309) Emitent odzyskał całkowite prawo zarządu majątkiem. Dotychczasowy zarządca przestał pełnić funkcję zarządcy w Spółce, a z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, objął funkcję nadzorcy wykonania układu, co nie ma jednak wpływu na zarząd majątkiem sprawowany przez Komputronik S.A. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza, że Spółka będzie posługiwała się w obrocie nazwą Komputronik S.A. bez dopisku “w restrukturyzacji”. W związku z powyższym Emitent przystąpi do wykonania układu na warunkach przedstawionych poniżej i szczegółowo wskazanych w propozycjach układowych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2022, 12/2022 oraz 14/2022, przy czym nadzorca wykonania układu oraz Spółka oczekują obecnie na doręczenie przez sąd postanowienia stwierdzającego prawomocność zatwierdzenia układu.

W ramach przyjętych propozycji układowych wierzyciele zostali podzieleni na 10 grup obejmujących poszczególne kategorie interesów. Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zaklasyfikowanych do grup III-IX, harmonogram spłat przewiduje 24 raty płatne w odstępach kwartalnych. Procentowa wysokość każdej z rat została szczegółowo określona w opublikowanych propozycjach układowych. Jednocześnie płatność pierwszej raty obejmuje tę ratę, której termin płatności zgodnie z harmonogramem będzie przypadał najwcześniej po dniu wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu opatrzonego klauzulą wykonalności, ale nie wcześniej niż 14 dni od tego dnia. Raty, których termin płatności zgodnie z harmonogramem przypadł wcześniej aniżeli wystąpiły okoliczności opisane w zdaniu powyżej, przesuwają się na koniec harmonogramu z zachowaniem kwartalnych odstępów w terminach płatności.

W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy X – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo, na koniec miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele zaklasyfikowani do grupy I, w odniesieniu do propozycji układowych dla nich dedykowanych, zostaną zaspokojeni w całości w zakresie wierzytelności głównej zgodnie z propozycją – według przyporządkowania harmonogramów zależnie od tego czy wierzytelność jest zabezpieczona na nieruchomości Emitenta, czy też została zabezpieczona w inny sposób. W stosunku do wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach – harmonogram przewiduje rozłożenie należności na 12 rat określonych procentowo płatnych w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty pierwszej raty przypadał na dzień 31.07.2022 r., ostatniej zaś na dzień 30.04.2025 r. W odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób aniżeli na nieruchomości Emitenta – należności zostały rozłożone na 21 rat płatnych w odstępach kwartalnych lub dwumiesięcznych (raty 18-21). Termin zapłaty pierwszej raty przypadał na dzień 31.07.2022 r., ostatniej zaś na dzień 30.04.2027 r. Jednocześnie Emitent podaje, iż płatność pierwszej raty, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym układem nastąpiła we wskazanych powyżej terminach – niezależnie od wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele zakwalifikowani do grupy II zostaną spłaceni zgodnie z przedstawioną propozycją spłaty wraz ze spłatą ostatniej raty przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla Grupy III.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki