REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2022/2023

2022-11-24 13:44
publikacja
2022-11-24 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2022/2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 w sprawie szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023, opublikowanego w dniu 25.10.2022 r., Emitent informuje, iż w związku z powzięciem informacji w dniu 24.11.2022 r. o zakończeniu procesu wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 (okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.) podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości aktualnych informacji dotyczących szacunków wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku wyniku i strat za roku obrotowego 2022/2023. Dane te mają charakter wstępny i niezaudytowany i w ostatecznym raporcie okresowym mogą ulec pewnym zmianom. Dane przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Emitent szacuje obecnie, iż osiągnął w pierwszym półroczu roku obrotowym 2022/2023 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, dynamika lub porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku):

Przychody ze sprzedaży: 880,0 mln zł (wzrost o 10,2%),

Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 103,5 mln zł (spadek o 2,2%),

Zysk operacyjny: 8,1 mln zł (spadek o 23,5%),

Zysk brutto (przed opodatkowaniem): 19,8 mln zł (wzrost o 501,2%),

Zysk EBITDA: 17,0 mln zł (spadek o 12,2%).

Emitent podkreśla, iż wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023, po zakończeniu badania przez audytorów.

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika we wcześniejszych raportach bieżących oraz okresowych Emitenta.

W nawiązaniu do  informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2022 oraz raportem bieżącym 32/2022, Emitent przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023, zostaną opublikowane w dniu 15 grudnia 2022 roku. 

Wypracowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 potwierdzają prawidłową realizację założeń postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności w obszarze procesów operacyjnych i kosztowych.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki