REKLAMA
WEBINAR

KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie kontroli skarbowej dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2017 roku

2023-05-04 11:15
publikacja
2023-05-04 11:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-04
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie kontroli skarbowej dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 w którym Spółka informowała m.in. o kontroli podatkowej dotyczącej kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych związanych z uiszczaniem należności licencyjnych za znaki towarowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 roku oraz informacji przekazanych w tym zakresie m.in. w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2022/2023, Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2023 r. został powiadomiony przez swojego pełnomocnika o ostatecznej decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. [rok podatkowy 2016] na kwotę wyższą o 1.144.544,00 zł od kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę za ten rok podatkowy, to jest na kwotę 2.398.352,00 zł.

Emitent wskazuje że, ze względu na to, że zobowiązanie wynikające z powyższej decyzji powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego Emitenta, zostanie ono objęte układem i jego ewentualna spłata będzie podlegać warunkom tego układu. Decyzja nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla Spółki. Spółka w swoich planach finansowych uwzględniła bowiem przyszłą ewentualną konieczność spłaty prawomocnie zasądzonych kwot na rzecz Urzędu Skarbowego.

Decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu jest ostateczna, a Spółce służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zważywszy na fakt, iż, w ocenie Spółki oraz jej doradców, powyższa decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu jest wadliwa, Spółka skorzysta z prawa wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

O kolejnych istotnych informacjach związanych z ww. postępowaniem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-04 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki