101,15 zł
-1,56% -1,60 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
raport_psr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
report_psr_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży 9 713 8 456 2 287 1 930
III. Zysk netto ze sprzedaży 1 877 1 118 442 255
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1 001 683 236 156
V. Zysk netto 494 298 116 68
VI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 491 296 115 68
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 2 1 -
VIII. Pozostałe całkowite dochody netto 981 61 231 14
IX. Łączne całkowite dochody 1 475 359 347 82
X. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 478 345 348 79
XI. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące ( 3) 14 ( 1) 3
XII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2,46 1,48 0,58 0,34
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 192 1 331 281 304
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 447) ( 2 051) ( 341) ( 468)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 164) 938 ( 39) 214
XVII. Przepływy pieniężne netto razem ( 419) 218 ( 99) 50
I półrocze 2017 rok 2016 I półrocze 2017 rok 2016
XVIII. Aktywa trwałe 26 816 27 202 6 344 6 149
XIX. Aktywa obrotowe 6 773 6 240 1 603 1 410
XX. Aktywa razem 33 589 33 442 7 947 7 559
XXI. Zobowiązania długoterminowe 10 483 11 665 2 480 2 637
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 919 5 866 1 400 1 326
XXIII. Kapitał własny 17 187 15 911 4 067 3 596
XXIV. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 051 15 772 4 034 3 565
XXV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 136 139 32 31
dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I półrocze 2017 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2016
I. Przychody ze sprzedaży 7 701 6 540 1 813 1 493
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 735 1 012 408 231
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 829 1 032 431 236
IV. Zysk netto 1 310 668 308 152
V. Pozostałe całkowite dochody netto 140 ( 47) 33 ( 11)
VI. Łączne całkowite dochody 1 450 621 341 141
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,55 3,34 1,54 0,76
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 800 1 042 188 238
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 226) ( 1 797) ( 289) ( 410)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 87 961 20 219
XII. Przepływy pieniężne netto razem ( 339) 206 ( 81) 47
I półrocze 2017 rok 2016 I półrocze 2017 rok 2016
XIII. Aktywa trwałe 25 458 25 594 6 023 5 785
XIV. Aktywa obrotowe 5 270 4 506 1 247 1 019
XV. Aktywa razem 30 728 30 100 7 270 6 804
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 358 9 245 1 978 2 090
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 220 4 955 1 235 1 120
XVIII. Kapitał własny 17 150 15 900 4 057 3 594
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport_psr_2017.pdfraport_psr_2017.pdf Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
report_psr_2017.pdfreport_psr_2017.pdf Consolidated half-year report PSr 2017 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-16 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-08-16 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
2017-08-16 Michał Jezioro Wiceprezes Zarządu
2017-08-16 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2017-08-16 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2017-08-16 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl