REKLAMA
BADANIE

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

2023-01-06 15:37
publikacja
2023-01-06 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-06
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 roku, przekazane na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”) w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przed połączeniem, łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 1 741 592 akcje, stanowiące 0,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 741 592 głosy z akcji stanowiących 0,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 10 499 861 akcji, stanowiących 5,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 10 499 861 głosów z akcji stanowiących 5,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 12 241 453 akcji, stanowiących 6,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 12 241 453 głosów z akcji stanowiących 6,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:
•nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2554)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification on a crossing of the 5% threshold in the total number of
votes


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. ("Company") announces
that the Company received a notification from Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Allianz Polska S.A. dated 5 January 2023, sent in compliance
with art. 69 in connection with art. 87 sec. 1 point 2b of the Act on
public offerings and conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading, and on public companies.


According to the notification received, Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Allianz Polska S.A. which manages Allianz Polska Otwarty
Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”), which in turn manages Allianz Polska
Dobrowolny Fundusz Emerytalny („Allianz DFE”) as a result of a merger
performed on 30 December 2022, pursuant to article 67 of the Act on the
organisation and operation of pension funds and article 492 § 1 point 1
of the Commercial Partnerships and Companies Code, with the company
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna
which manages Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi
Allianz OFE”), the interest held in the share capital and the total
number of votes in the Company on the accounts of Allianz OFE, Allianz
DFE and Drugi Allianz OFE crossed the threshold of 5%.


Prior to the merger, in total on the accounts of Allianz OFE and Allianz
DFE there were 1 741 592 shares, representing 0.87% of the Company’s
share capital and granting the right to 1 741 592 of the votes amounting
to 0.87% of the total number of votes at the Company’s General Meeting.


On the account of Drugi Allianz OFE there were 10 499 861 shares,
representing 5.25% of the Company’s share capital and granting the right
to 10 499 861 of the votes amounting to 5.25% of the total number of
votes at the Company’s General Meeting.


Following the merger, in total on the accounts of Allianz OFE, Allianz
DFE and Drugi Allianz OFE there was an increase to 12 241 453 shares,
representing 6.12% of the Company’s share capital and granting the right
to 12 241 453 of the votes amounting to 6.12% of the total number of
votes at the Company’s General Meeting.


Moreover, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., which
manages Allianz OFE, Allianz DFE and Drugi Allianz OFE announced that:


• it does not have subsidiaries holding shares in the Company,


• the situation described in article 69 section 4 point 6 of the Act on
public offerings does not exist,


• it does not have financial instruments described in article 69b
section 1 points 1) and 2) of the Act on public offerings.


Legal basis: art. 70 point 1 of the Act dated 29 July 2005 on public
offerings and conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading, and on public companies (unified text:
Journal of Laws 2022, item 2554)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-06 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
2023-01-06 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki