KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018

2019-04-17 14:23
publikacja
2019-04-17 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-17
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 17 kwietnia 2019 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018, w kwocie 2 025 005 484,23 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście wdrażanego programu inwestycyjnego, zdefiniowanego w zweryfikowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Propozycja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A. zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board’s recommendation
regarding the appropriation of profit for the year ended 31 December
2018

On 17 April 2019, the Management Board of
KGHM Polska Miedź S.A. adopted a resolution in which it recommends that
the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. adopts a
resolution on appropriation of profit for the year ended 31 December
2018, in the amount of PLN 2 025 005 484.23 by transferring the entirety
of it to the Company’s reserve capital.

The recommendation of the Management Board
of KGHM Polska Miedź S.A. results from an assessment of the current
financial possibilities of the Company, and takes into consideration the
program of investments being implemented as set forth in the updated
Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. for the years 2019-2023. The proposal
of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. is compliant with the
existing Dividend Policy of KGHM Polska Miedź S.A., which provides for a
balance to be maintained between the level of dividends paid out and
opportunities to effectively invest the Company’s funds given the
current level of debt of the KGHM Polska Miedź S.A. Group.

The above recommendation of the Management
Board was positively reviewed by the Supervisory Board of KGHM Polska
Miedź S.A.

The final decision regarding the
appropriation of KGHM Polska Miedź S.A.’s profit for the year ended 31
December 2018 will be made by the Ordinary General Meeting of KGHM
Polska Miedź S.A.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation
(EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official
Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki