REKLAMA

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

2021-05-19 19:11
publikacja
2021-05-19 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Andrzeja Grodzkiego, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obniżeniu udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA („Spółka”).
1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w drodze dwóch umów cywilnoprawnych w dniu 14 maja 2021 r. łącznie 2.182.500 akcji Spółki.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją posiadałem 2.182.500 akcji Spółki stanowiących 27,98% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 2.182.500 głosów, co stanowiło 27,98% ogólnej liczby głosów.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie nie posiadam akcji Spółki.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie nie posiadam akcji Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Edyta Gajewska-Zapert Prezes Edyta Gajewska-Zapert
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki