REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań

2022-05-19 09:33
publikacja
2022-05-19 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_o_zamiarze_nabycia_akcji_Interferie_PAP_2022-05-19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że jej akcjonariusz Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047774 - ogłosił dnia 19.05.2022r. zamiar nabycia akcji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w drodze przymusowego wykupu. Żądający sprzedaży żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w łącznej liczbie 404.866 (słownie: czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. Cena wykupu wykupywanych akcji wynosi 8,71 zł (słownie: osiem złotych oraz siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję („Cena Wykupu”). Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 19 maja 2022 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 24 maja 2022 r. („Dzień Wykupu”).
W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki INTERFERIE S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem „PLINTFR00023” - od dnia 19 maja 2022 r.

Szczegóły informacji o zamiarze nabycia akcji spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
Informacja o zamiarze nabycia akcji Interferie_PAP_2022-05-19.pdfInformacja o zamiarze nabycia akcji Interferie_PAP_2022-05-19.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki