I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

2020-07-27 11:05
publikacja
2020-07-27 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 24 lipca 2020 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 300 sztuk obligacji serii F Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2018 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00071” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 30.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 99,86 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 50/2020


Date of preparation: 2020-07-27


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Purchase of own bonds for redemption


Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on
the offer - current and periodic information


Management Board of i2 Development S.A. with its
registered office in Wrocław ("Issuer", "Company"), hereby informs that
on July 24, 2020, acting pursuant to art. 76 clause 1 of the Act of 15
January 2015 on bonds (Journal of Laws of 2015, item 238) the Company
acquired 300 of the Issuer's series F bonds with a nominal value of PLN
100 each, issued by the Company on the basis of a resolution of the
Company's Management Board on February 2, 2018, as amended by a
resolution of the Company's Management Board of March 2, 2018 and by a
resolution of the Company's Management Board of June 4, 2018, and a
resolution of the Company's Management Board of June 7, 2018, marked by
the National Depository for Securities code 'PLI2DVL00071' [hereinafter:
Bonds]. The total nominal value of the purchase of Bonds is PLN
300.000,00, while the average unit price is total: PLN 99,86 (including
interest due). The transaction was concluded by way of placing a
broker's order in the alternative trading system operated by the Warsaw
Stock Exchange on the Catalyst market. The reason and purpose of the
purchase of Bonds is their redemption.


Signatures of persons representing the Company:

2020-07-27
  Marcin
Misztal   President
of the Management Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki