REKLAMA

HURTIMEX SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.

2020-08-05 13:46
publikacja
2020-08-05 13:46
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 31 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach PDF poniżej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20200805_134642_0000128324_0000123648.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123644.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123647.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123649.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123650.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123651.pdf
20200805_134642_0000128324_0000123652.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki