REKLAMA

HURTIMEX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.

2021-06-02 18:07
publikacja
2021-06-02 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HURTIMEX-WZA_2021_projekty_uchwal_wraz__z_uzasadnieniem_WZA_31082020_po_poprawkach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce__i_liczbie_glosow-skonwertowany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie-o-zwolaniu-wza-hurtimex-s-a-2020_zz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Upowaznienia_do_glosowania_WZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI


Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwiec 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z ubiegłych lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
Plik Opis
HURTIMEX-WZA 2021 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem_WZA 31082020 po poprawkach.pdfHURTIMEX-WZA 2021 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem_WZA 31082020 po poprawkach.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów-skonwertowany.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów-skonwertowany.pdf
ogloszenie-o-zwolaniu-wza-hurtimex-s-a-2020_zz.pdfogloszenie-o-zwolaniu-wza-hurtimex-s-a-2020_zz.pdf
Upoważnienia do głosowania WZA 2020.pdfUpoważnienia do głosowania WZA 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki