REKLAMA

Gdy rodzina pomaga w prowadzeniu firmy

2012-11-14 07:26
publikacja
2012-11-14 07:26
Firmy rodzinne na stałe zagościły w naszej rzeczywistości gospodarczej. W prowadzeniu działalności wspierają przedsiębiorcę nie tylko rodzice czy dzieci, ale również dalsi krewni. Od stopnia pokrewieństwa zależy sposób rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z ich pomocą. Otrzymywane przez członków rodziny wynagrodzenie dla nich również nie pozostaje podatkowo obojętne.

Czy możliwość zaliczania do kosztów firmowych przedsiębiorcy wynagrodzenia żony uzależniona jest od rodzaju umowy zawartej z nią przez męża-przedsiębiorcę (tj. umowa o pracę lub umowa zlecenia)?

NIE. Forma zawartej umowy, na podstawie której małżonek przedsiębiorcy świadczy w jego firmie pracę, nie decyduje o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych przewidzianego w niej wynagrodzenia.

Klasyfikując pod kątem podatkowym wydatki ponoszone w związku z zawarciem z członkiem rodziny umowy o pracę lub umowy zlecenia przedsiębiorca powinien przede wszystkim kierować się definicją kosztu podatkowego zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof. Wskazuje ona, że danym wydatkiem przedsiębiorca może obciążyć koszty firmowe jedynie wówczas, gdy został on poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła i nie został wyłączony z kosztów na podstawie art. 23 ustawy o pdof.

Jak przejść na samodzielną księgowość?
Jak przejść na samodzielną księgowość? Osoby, które prowadzą małą, jednoosobową działalność gospodarczą, mogą rozważyć prowadzenie księgowości swojej firmy samodzielnie. Prowadzenie księgowości we własnym zakresie pozwoli zaoszczędzić na zakupie usług biura rachunkowego.
więcej…
Dla przedsiębiorcy wartość wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy będącego małżonkiem nie stanowi kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof. W odniesieniu do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej zasada ta dotyczy zarówno wspólnika, którego małżonkowi jest ono wypłacane, jak i pozostałych wspólników. Należy wskazać, że to samo ograniczenie odnosi się do wynagrodzenia małoletnich dzieci osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W konsekwencji przedsiębiorca nie będzie mógł obciążyć kosztów podatkowych również składkami na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną żonę, w części przez nią finansowaną. Stanowią one bowiem element wynagrodzenia (i przy umowie o pracę i przy zleceniu), a co za tym idzie, składnik wartości pracy własnej, niezaliczanej do kosztów podatkowych. Kosztem będą natomiast te składki na ubezpieczenia społeczne małżonki, które przedsiębiorca, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłaca z własnych środków, jako ich płatnik.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że wskazane ograniczenia kosztowe nie dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS pozostałych członków rodziny zatrudnianych przez przedsiębiorcę.

Prowadzę firmę rodzinną, w której oprócz dwóch innych pracowników zatrudniam matkę i brata, a w najbliższym czasie zamierzam zatrudnić również męża. Ponieważ jest to firma doradcza, dbając o poziom wiedzy merytorycznej pracowników, dwa - trzy razy do roku wysyłam ich na szkolenia. Wiem, że związane z tym koszty w odniesieniu do osoby brata i matki mogę zaliczyć do kosztów firmowych. Czy w stosunku do szkoleń, które będzie odbywał mąż, mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof?

NIE. Wskazane w pytaniu Czytelniczki ograniczenia dotyczą jedynie wartości pracy własnej małżonka i małoletniego dziecka przedsiębiorcy, nie mają natomiast zastosowania do innych otrzymywanych przez nich świadczeń.

Wolimy pracować na etacie niż zakładać firmy»Wolimy pracować na etacie niż zakładać firmy
Przedsiębiorca zazwyczaj ponosi szereg pozapłacowych wydatków związanych z zatrudnianiem członków rodziny na umowę o pracę, których ustawodawca nie wyłączył z kosztów podatkowych. Wśród nich znajdują się:

  • wydatki na podnoszenie ich kwalifikacji (m.in. szkolenia zawodowe, studia kierunkowe),
  • diety oraz inne należności za podróże służbowe,
  • wydatki związane z używaniem na potrzeby firmy samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych,
  • wydatki na świadczenia zdrowotne obowiązkowego oraz dobrowolne (np. szczepienia na grypę).

Jednak rozpatrując zasadność zaliczania ich w ciężar kosztów przedsiębiorca każdorazowo powinien kierować się ogólną definicją kosztów i pamiętać, że to na nim spoczywa obowiązek wykazania zasadności poniesienia wydatku oraz jego związku z prowadzoną działalnością.

Czy od wynagrodzenia członka rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia zawsze pobiera się zaliczkę na podatek?

NIE. Sposób poboru podatku od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z członkiem rodziny, podobnie jak w przypadku pozostałych zleceniobiorców niebędących pracownikami przedsiębiorcy, uzależniony jest od tego, w jakiej wysokości została określona wynikająca z niej należność. W sytuacji gdy nie przekracza ona 200 zł, wówczas opodatkowana jest ona w formie ryczałtu w wysokości 18% przychodu, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof. W pozostałych przypadkach przedsiębiorca będący zleceniodawcą jako płatnik zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a tejże ustawy.

Z ustawy o pdof wynika możliwość wyboru pomiędzy rozliczaniem w kosztach firmowych i odliczaniem od dochodu przedsiębiorcy składek ZUS na jego ubezpieczenie. Czy ma ono zastosowanie również do składek ZUS członków rodziny?

Wskazane w pytaniu alternatywne rozliczanie składek ZUS dotyczy tylko przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (zarówno według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym) i jedynie w odniesieniu do tych członków rodziny, którzy posiadają status tzw. osoby współpracującej.

To określenie nie zostało zdefiniowane w ustawie o pdof - wywodzi się z uregulowań dotyczących ubezpieczeń społecznych. Wynika z nich, że za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, pozostające z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu tej działalności (art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 90 (922) z dnia 2012-11-08

Jakich wydatków nie zaliczamy do kosztów podatkowych? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl
Źródło:
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki