GRUPA LOTOS: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

2019-06-07 18:02
publikacja
2019-06-07 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_rb_15_2019_wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Prezes Rady Ministrów RP, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów w następującym brzmieniu:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
3. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.
4. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

W związku z powyższym Spółka ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, który po uwzględnieniu powyższego wniosku akcjonariusza (punkty 17-20 poniższego porządku) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13. Podział zysku netto Spółki za rok 2018.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
18. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 19. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
21 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby wniesionych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ i uzasadnienia do nich, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik rb 15_2019 wniosek akcjonariusza.pdfzalacznik rb 15_2019 wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-07 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-06-07 Jarosław Kobus Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki