REKLAMA

GPW: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-16 15:47
publikacja
2020-01-16 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty roczne:
- Raport roczny GPW za 2019 r. – 12 marca 2020 r.
- Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2019 r. – 12 marca 2020 r.
2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2020 roku – 13 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 1/2020Date: 16 January 2020Legal basis:
Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic
informationTopic: Dates of publication of periodic reports of the
Warsaw Stock Exchange in the financial year 2020Content:The
Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) publishes the dates of
publication of periodic reports in the financial year 2020.1. Annual
reports:• Annual report for 2019 – 12 March 2020,•
Consolidated annual report for 2019 – 12 March 2020.2.
Consolidated quarterly reports:• Consolidated quarterly report for
Q1 2020 – 14 May 2020,• Consolidated quarterly report for Q3
2020 – 5 November 2020;3. Consolidated report for H1 2019 – 13
August 2020;In accordance with § 79 section 2 of the Regulation
the Company will not publish a consolidated quarterly report for Q4 2019
and Q2 2020.The Company further announces that in accordance with §
62 sections 1 and 3 the aforementioned consolidated quarterly and
semiannual reports will include abridged versions of quarterly and
semiannual separate financial reports. Accordingly, the Company will not
publish separate quarterly reports or a separate semiannual report.Legal
basis: § 80.1 of the of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognized as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-16 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2020-01-16 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki