REKLAMA
JUŻ JUTRO

GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku

2023-05-22 15:37
publikacja
2023-05-22 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_genXone_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_genXone_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_genXone_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień
19 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 19 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki
w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2022, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2022, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2022, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.


Zakres proponowanych zmian Statutu Spółki
1) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
proponowane brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
2) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt i): „ i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki;”
proponowane brzmienie §9 ust. 4 pkt i) „i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w normalnym toku działalności Spółki.”
3) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.”
proponowane brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;
4) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 9: „9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 9: „9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”;
5) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”;
6) skreśla się §9 ust. 14 w brzmieniu: „14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
7) zmienia się odpowiednio numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że:
- dotychczasowy ust. 15 zostaje oznaczony jako ust. 14,
- dotychczasowy ust. 16 zostaje oznaczony jako ust. 15;
8) dotychczasowe brzmienie §9 ust. 16: „16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 16 (po zmianie numeracji ust.15): „15. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.” ;
9) skreśla się §9 ust. 17 w brzmieniu: „17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
10) dotychczasowy §9 ust. 18 zostaje oznaczony jako ust. 16.


Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022


Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone SA
Projekty uchwał WZA genXone SA.pdfProjekty uchwał WZA genXone SA.pdf Projekty uchwał WZA genXone SA
Sprawozdanie RN genXone za 2022.pdfSprawozdanie RN genXone za 2022.pdf Sprawozdanie RN genXone za 2022 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Michał Kaszuba Prezes Zarządu Michał Kaszuba
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki