G-ENERGY S.A.: Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku

2019-10-07 21:51
publikacja
2019-10-07 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A (dalej zwanej „Spółką”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07.10.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w porównywalnych okresach lat ubiegłych, wstępne przychody ze sprzedaży za 3 kwartał 2019, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o tychże przychodach za ww. okres.

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. (w nawiasie zaprezentowano dane za analogiczny okres 2018 roku):
- Przychody netto ze sprzedaży: za 3 kwartał 2019 roku: 4 298 430,81 zł (1 584 434,07 zł)
- Przychody netto narastająco od początku 2019 roku: 7 890 206,65 zł (3 201 452,00 zł)

Należy przy tym zaznaczyć, że w raportowanym okresie nie zostały ujęte planowane wpływy z niektórych niezakończonych kontraktów, których zakończenie spodziewane jest w kolejnym kwartale, w szczególności wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku, ESPI 14/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, a także ESPI 36/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku o wykonaniu której Spółka informowała także w kwartalnych raportach okresowych. Obecnie Emitent oczekuje jedynie na uprawomocnienie się dokumentu pozwolenia na budowę co spowoduje wypłacenie pozostałych 70% sumy kontraktu.
Również z przyczyn niezależnych od Emitenta zakończenie zadania „Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości 6000 m3/h „Radzymin” zostało przesunięte na kolejny kwartał br. co oznacza, że planowane przychody z tytułu tej Umowy nie zostały ujęte w 3 kwartale 2019 roku.
Zaprezentowane przychody mogą ulec nieznacznej zmianie po weryfikacji wewnętrznej, Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym Spółki, który zostanie opublikowany w dniu 14.11.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Individual
revenues of G-Energy S.A. for the third quarter of 2019.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki