Fundusze inwestycyjne a dziedziczenie

Skoro na świecie pewne są tylko podatki i śmierć, to warto te dwie kwestie poruszyć w kontekście inwestowania w fundusze. O podatkach już pisaliśmy, czas więc na drugi z tematów.

(YAY Foto)

Inwestować w fundusze można z myślą nie tylko o sobie, ale i o kolejnych pokoleniach. Mając w głowie tak super-długoterminowy horyzont, warto znać zasady regulujące to, co dzieje się ze środkami zmarłego inwestora.

Sięgnijmy do źródła czyli do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Z art. 111 wynika, że w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, na funduszu ciąży kilka zobowiązań.

Po pierwsze, fundusz musi odkupić jednostki uczestnictwa do wartości nieprzekraczającej kosztów pogrzebu i przekazać środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika funduszu. Kwota ta pomniejsza masę spadkową.

Po drugie, ta sama ustawa pozostawia uczestnikowi funduszu możliwość wydania pisemnej dyspozycji określającej, komu powinny zostać wypłacone środki w razie jego śmierci. W takim wypadku jednak prawo stanowi, że wypłata nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (dane te podaje GUS) za miesiąc poprzedzający miesiąc śmierci uczestnika funduszu.  Środki te również nie są włączane do masy spadkowej. Warto też dodać, że pisemna dyspozycja może w każdej chwili zostać przez uczestnika funduszu zmieniona lub odwołana.

Środki pozostałe po dwóch opisanych powyżej procedurach wchodzą w skład masy spadkowej, której podział regulują przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jest przedstawienie przez spadkobierców określonych dokumentów:

  • aktu zgonu Uczestnika
  • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
  • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

Proces dziedziczenia przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

Warto dodać, że w przypadku, w którym jednostki uczestnictwa wchodziły w skład wspólności majątkowej, żyjący współmałżonek zmarłego uczestnika może wypłacić połowę środków. Po przeprowadzeniu wszelkich formalności spadkobiercy muszą zdecydować czy środki mają nadal być inwestowane czy zostać wypłacone. W pierwszym wypadku sami staną się uczestnikami funduszu, w drugim otrzymają gotówkę (lecz, jeżeli osiągnięty został zysk, zapłacą podatek od zysków kapitałowych). Należy pamiętać, że dziedziczenie funduszy inwestycyjnych objęte jest przepisami regulującymi podatki od spadków i darowizn, które zwalniają część krewnych pod warunkiem zgłoszenia do US.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 37,67  zł 6,36 (20,31%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 171,18  zł 27,99 (19,55%)
CAB25U Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 11,51  $ 1,77 (18,17%)
AGF82 Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 459,69  zł -14,06 (-2,97%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 52,35  zł -2,00 (-3,68%)
ALT28 ALTIUS Short (FIO Parasolowy) 100,02  zł -4,17 (-4,00%)
SUP14 Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 109,92  zł 22,03 (25,07%)
CAB59 Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 130,60  zł 24,12 (22,65%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 171,18  zł 27,17 (18,87%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 33,55  zł -19,61 (-36,89%)
SEB03 Novo Akcji (Novo FIO) 94,45  zł -55,60 (-37,05%)
ALL77 Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 65,59  zł -40,37 (-38,10%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 199,00  zł 93,14 (87,98%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 194,23  zł 90,39 (87,05%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 705,31  zł 229,86 (48,35%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 33,55  zł -32,63 (-49,30%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 37,67  zł -47,14 (-55,58%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -16,63  zł 490,75 (-96,72%)

Znajdź profil