Fundusze inwestycyjne a dziedziczenie

Skoro na świecie pewne są tylko podatki i śmierć, to warto te dwie kwestie poruszyć w kontekście inwestowania w fundusze. O podatkach już pisaliśmy, czas więc na drugi z tematów.

(YAY Foto)

Inwestować w fundusze można z myślą nie tylko o sobie, ale i o kolejnych pokoleniach. Mając w głowie tak super-długoterminowy horyzont, warto znać zasady regulujące to, co dzieje się ze środkami zmarłego inwestora.

Sięgnijmy do źródła czyli do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Z art. 111 wynika, że w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, na funduszu ciąży kilka zobowiązań.

Po pierwsze, fundusz musi odkupić jednostki uczestnictwa do wartości nieprzekraczającej kosztów pogrzebu i przekazać środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika funduszu. Kwota ta pomniejsza masę spadkową.

Po drugie, ta sama ustawa pozostawia uczestnikowi funduszu możliwość wydania pisemnej dyspozycji określającej, komu powinny zostać wypłacone środki w razie jego śmierci. W takim wypadku jednak prawo stanowi, że wypłata nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (dane te podaje GUS) za miesiąc poprzedzający miesiąc śmierci uczestnika funduszu.  Środki te również nie są włączane do masy spadkowej. Warto też dodać, że pisemna dyspozycja może w każdej chwili zostać przez uczestnika funduszu zmieniona lub odwołana.

Środki pozostałe po dwóch opisanych powyżej procedurach wchodzą w skład masy spadkowej, której podział regulują przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jest przedstawienie przez spadkobierców określonych dokumentów:

  • aktu zgonu Uczestnika
  • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
  • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

Proces dziedziczenia przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

Warto dodać, że w przypadku, w którym jednostki uczestnictwa wchodziły w skład wspólności majątkowej, żyjący współmałżonek zmarłego uczestnika może wypłacić połowę środków. Po przeprowadzeniu wszelkich formalności spadkobiercy muszą zdecydować czy środki mają nadal być inwestowane czy zostać wypłacone. W pierwszym wypadku sami staną się uczestnikami funduszu, w drugim otrzymają gotówkę (lecz, jeżeli osiągnięty został zysk, zapłacą podatek od zysków kapitałowych). Należy pamiętać, że dziedziczenie funduszy inwestycyjnych objęte jest przepisami regulującymi podatki od spadków i darowizn, które zwalniają część krewnych pod warunkiem zgłoszenia do US.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 935,52  zł 123,23 (15,17%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 69,53  zł 8,04 (13,08%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 115,21  zł 10,84 (10,39%)
SKR61 Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 130,18  zł -10,92 (-7,74%)
SKR78 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 200,48  zł -20,94 (-9,46%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 129,89  zł -13,95 (-9,70%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 145,17  zł 22,21 (18,06%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 142,18  zł 21,61 (17,92%)
INV02 Investor Gold FIZ 1 626,24  zł 214,45 (15,19%)
ALL61 Allianz India Equity (Allianz SFIO) 99,52  zł -9,74 (-8,91%)
OPE06 Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,53  zł -0,75 (-10,30%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 62,93  zł -14,78 (-19,02%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 145,17  zł 49,13 (51,16%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 142,18  zł 47,65 (50,41%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 196,69  zł 59,93 (43,82%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 70,43  zł -22,44 (-24,16%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 62,93  zł -38,65 (-38,05%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil