REKLAMA

FORTE: Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2022 r.

2022-10-26 17:27
publikacja
2022-10-26 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-26
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w III kwartale 2022 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w III kwartale 2022 roku wyniosła 251 mln zł (w tym 42 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 340 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 50 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 26 % niższa w stosunku do roku 2021.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kwartał 2022 roku wyniosła (-) 1 mln zł, w stosunku do 41 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 102%).

EBIT za okres 9 miesięcy 2022 roku ukształtował się na poziomie 54 mln zł, w stosunku do 127 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 57%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za III kwartał 2022 roku wyniosła 13 mln zł, w stosunku do 55 mln zł w III kwartale roku 2021 (spadek o 76 %).

EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy 2022 roku wyniosła 95 mln zł, w stosunku do 168 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 43%).

Na obniżenie rentowności wpłynęły trzy główne czynniki:
•Wysokie koszty surowców i materiałów do produkcji (przede wszystkim drewna i materiałów drewnopochodnych), których przeniesienie na odbiorcę następuje z dużym opóźnieniem.
•Bardzo duże spowolnienie na rynku meblowym, szczególnie w zakresie sprzedaży mebli skrzyniowych, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Spółkę, a w szczególności na rynku niemieckim. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w III kwartale 2022 roku była o 40% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
•Niski popyt na meble bezpośrednio przełożył się na spadek popytu na płytę meblową (pomimo stabilnych cen sprzedaży) co przełożyło się na sprzedaż płyty na zewnątrz w ujęciu ilościowym o 40% vs analogiczny okres roku ubiegłego i prawie 58 % w stosunku do II kwartał tego roku.

Zarząd Emitenta ponadto informuje, iż w III kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa nie dotrzymała kowenantów zawartych w umowach kredytowych ze wszystkimi Bankami finansującymi. Głównym powodem złamania kowenantu Dług/Ebitda był istotny wzrost kursu EUR/PLN na dzień bilansowy i związany z tym bardzo istotny wzrost ujemnej wyceny otwartych transakcji hedingowych (wzrost o 39 mln zł w porównaniu do wyceny z sierpnia 2022 roku).
Zarząd Spółki będzie wnioskował do Banków o wyłączenie wyceny opcji walutowych z definicji „Długu” mającego wpływ na kalkulację wskaźnika oraz o aneksowanie zawartych umów kredytowych w zakresie podwyższenia wskaźnika. Na dzień publikacji niniejszego raportu finalne ustalenia nie zostały jeszcze poczynione, jednakże Zarząd nie dostrzega ryzyka związanego z wypowiedzeniem umów kredytowych.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-26 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki