REKLAMA
WEBINAR

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-15 20:22
publikacja
2022-11-15 20:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_3q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 489 864 333 821 104 493 73 230
II. Zysk brutto 39 530 16 169 8 432 3 547
III. Zysk netto 31 832 13 086 6 790 2 871
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 919 42 424 10 008 9 307
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 428 -484 2 864 -106
VI. . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 267 -34 241 -6 243 -7 511
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 080 7 699 6 630 1 689
VIII. Aktywa, razem 222 601 182 380 45 711 39 366
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 605 109 828 26 203 23 706
X. Kapitał własny 94 996 72 552 19 507 15 660
XI. Kapitał akcyjny 750 750 154 162
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,49 3,49 1,81 0,77
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,34 19,36 5,20 4,18


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z
sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym na str.12.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za 3q2022.pdfSprawozdanie finansowe za 3q2022.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-11-15 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki