REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 20:47
publikacja
2021-04-26 20:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EUCO_SA_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_i_Inwestorow.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_EuCO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowy_raport_finansowy_EuCO_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_EUCO_MSSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu-_JSF_-_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._wyboru_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot.oceny_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_w_sprawie_stosowania_ladu_korporacyjnego_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu-sporzadzenie_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2018
I. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
II. Przychody ze sprzedaży 31 407 32 546 7 020 7 566
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -1 425 -5 210 -318 -1 211
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 822 -10 280 -1 078 -2 390
V. ZYSK (STRATA) NETTO  -5 717 -10 910 -1 278 -2 536
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego  -5 717 -10 910 -1 278 -2 536
VII. Zysk na akcję (PLN; EUR) -1,02 -1,95 -0,23 -0,45
VIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -1,02 -1,95 -0,23 -0,45
IX. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4742 4,3018
X. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 323 8 479 1 413 1 971
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 532 -780 1 907 -181
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -13 628 -7 078 -3 046 -1 645
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 227 621 274 144
XV. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,4742 4,3018
XVI. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 31.12.2020 na 31.12.2019 na 31.12.2020 na 31.12.2019
XVII. Aktywa 120 486 131 882 26 109 30 969
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 41 722 12 560 9 041 2 949
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 62 382 97 223 13 518 22 830
XX. Kapitał własny 16 383 22 099 3 550 5 189
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 383 22 099 3 550 5 189
XXII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6148 4,2585


Pozycje z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 12 miesięcy 2020 roku wyniósł 1 EUR = 4,4742 PLN, a za 12
miesięcy 2019 roku wyniósł 1 EUR = 4,3018 PLN.


Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2020 roku, który
wynosił: 1 EUR = 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 1
EUR = 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EUCO SA_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdfEUCO SA_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO.pdf
Jednostkowy raport finansowy EuCO SA.pdfJednostkowy raport finansowy EuCO SA.pdf
Opinia_EUCO_MSSF_2020.pdfOpinia_EUCO_MSSF_2020.pdf
Informacja Zarządu- JSF - wybór firmy audytorskiej 2020.pdfInformacja Zarządu- JSF - wybór firmy audytorskiej 2020.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot.oceny sprawozdań.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot.oceny sprawozdań.pdf
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego 2020.pdfRaport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego 2020.pdf
Oświadczenie Zarządu-sporządzenie JSF.pdfOświadczenie Zarządu-sporządzenie JSF.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
2021-04-26 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-04-26 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
2021-04-26 WOJCIECH PIOTROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU WOJCIECH PIOTROWSKI


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 ANETA FIODOREK GŁÓWNA KSIĘGOWA ANETA FIODOREK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki