REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2020-07-29 17:04
publikacja
2020-07-29 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa-Energoinstal_03.2020-sprawozdanie-_I_kwartal.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 300 20 940 2 798 4 872
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 981 1 342 -906 312
III. Zysk (strata) brutto -3 612 854 -822 199
IV. Zysk (strata) netto -3 706 785 -843 183
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EURO) -0,21 0,04 -0,05 0,01
VI. Rozwodniona liczba akcji - - - -
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 071 -1 637 -244 -381
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 70 -358 16 -83
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -183 -404 -42 -94
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 184 -2 399 -269 -558
XII. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 98 561 95 770 21 651 22 265
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 50 331 44 370 11 056 10 315
XIV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 17 592 14 831 3 864 3 448
XV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 32 739 29 539 7 192 6 867
XVI. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 48 230 51 400 10 595 11 950
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 395 418
XVIII. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,68 2,86 0,59 0,66
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EURO)
- - - -
XXI. . Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
4 976 14 775 1 132 3 438
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 238 993 -509 231
XXIV. Zysk (strata) brutto -2 062 494 -469 115
XXV. Zysk (strata) netto -2 062 494 -469 115
XXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,11 0,03 -0,03 0,01
XXVII. Rozwodniona liczba akcji - - - -
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 100 -1 945 -250 -453
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 -93 - -22
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -558 -635 -127 -148
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 657 -2 673 -378 -623
XXXIII. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 68 248 83 266 14 992 19 358
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 24 291 34 710 5 336 8 070
XXXV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 11 598 12 433 2 548 2 891
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 693 22 277 2 788 5 179
XXXVII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 43 957 48 556 9 655 11 288
XXXVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 395 418
XXXIX. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,44 2,70 0,54 0,63
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa-Energoinstal_03.2020-sprawozdanie- I kwartał.pdfGrupa-Energoinstal_03.2020-sprawozdanie- I kwartał.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I kwartał 2020r.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I kwartał 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-07-29 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki