REKLAMA

ENERGA S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia spółki celowej realizującej projekt budowy hybrydowych odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy do ok. 334 MW

2023-10-13 23:34
publikacja
2023-10-13 23:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia spółki celowej realizującej projekt budowy hybrydowych odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy do ok. 334 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 13 października br. pomiędzy spółką Energa Wytwarzanie SA („Spółka”) a Lewandpol Holding sp. z o.o. przedwstępnej umowy zakupu 100% udziałów w spółce E&G sp. z o.o. („Transakcja”) realizującej projekty budowy instalacji fotowoltaicznych i farmy wiatrowej Kleczew Solar & Wind o łącznej mocy od ok. 244,5 MW do ok. 334 MW w województwie wielkopolskim („Projekt”). W przypadku sfinalizowania Transakcji łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii („OZE”) należących do Grupy Energa może wzrosnąć do 950 MW, czyli o ok. 54% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2023 roku.

Projekt podzielony jest na trzy etapy, z których pierwszy obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 193,1 MW oraz farmy wiatrowej o mocy do 19,2 MW. W ramach kolejnych dwóch etapów moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej ma wzrosnąć docelowo o maksymalnie ok. 122 MW. Zgodnie z aktualnym harmonogramem Projektu budowa ww. źródeł OZE ma zakończyć się w 2025 roku.

Transakcja uzależniona jest od spełniania szeregu warunków zawieszających (m.in. uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), a jej zamknięcie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Projekt nie był przewidziany w Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z założeniami, jeśli Transakcja dojdzie do skutku, ORLEN S.A. zapewni wsparcie finansowe dla Grupy Energa na sfinansowanie tej inwestycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 29/2023


Prepared on: 13 October 2023


Subject: Signing of a preliminary agreement for the acquisition of a
special purpose vehicle implementing a project for the construction of
hybrid renewable energy sources with a total capacity of up to ca. 334
MW.


Legal basis: Article 17(1) of the MAR – inside information.


The Management Board of Energa SA (“Issuer”) hereby announces that it
has become aware of the signing of a preliminary agreement on 13 October
2023 between Energa Wytwarzanie SA (“Company”) and Lewandpol Holding sp.
z o.o. for the purchase of 100% of shares in E&G sp. z o.o.
(“Transaction”), which implements Kleczew Solar & Wind project for the
construction of photovoltaic installations and wind farm with a total
capacity of from ca. 244.5 MW to ca. 334 MW in the Wielkopolska province
(“Project”). If the Transaction is concluded, the total installed
capacity of Energa Group’s renewable energy sources (“RES”) may increase
to 950 MW, or by ca. 54% as compared to the end of June 2023.


The Project is divided into three stages, the first of which includes
the construction of a photovoltaic installation with a capacity of 193,1
MW and a wind farm with a capacity of up to 19.2 MW. In the next two
stages, the installed capacity of the photovoltaic farm is expected to
increase by maximum ca. 122 MW. According to the Project’s current
schedule, construction of the aforementioned RES is expected to be
completed in 2025.


The Transaction is subject to the fulfillment of a number of conditions
precedent (including obtaining unconditional approval from the President
of the Office of Competition and Consumer Protection and a license to
generate electricity), and is expected to close no later than in the
first quarter of 2025.


The Project was not included in Long-Term Strategic Investments Plan of
the Energa Group for 2021-2030, which the Issuer announced in current
report No. 31/2021 dated 31 August 2021. As envisaged, if the
Transaction goes through, ORLEN S.A. will provide financial support to
the Energa Group to finance the investment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-13 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2023-10-13 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki