REKLAMA

ENERGA S.A.: Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G

2022-12-19 19:15
publikacja
2022-12-19 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Informacja o wstępnych skutkach finansowych nadzwyczajnych regulacji rynku energii oraz zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla grupy taryfowej G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 roku powziął informację od spółki zależnej Energa Obrót SA („Spółka”) o wstępnych skutkach finansowych Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (razem „Nadzwyczajne Regulacje Rynku Energii”), a także zatwierdzonej w dniu 17 grudnia 2022 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ("Taryfa"), w oparciu o którą będą naliczane rekompensaty wynikające z ww. ustaw.

Spółka dokonała oceny wpływu Nadzwyczajnych Regulacji Rynku Energii oraz wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikowała potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według stanu na dzień 19 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 930 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) Grupy Kapitałowej Emitenta. Z perspektywy roku 2022 powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.

Wskazane szacunki obarczone są ryzykiem, wynikającym przede wszystkim z niepewności regulacyjnej i możliwych zmian stanu prawnego (w tym w zakresie interpretacji i praktyki stosowania Nadzwyczajnych Regulacji Rynku Energii). Ponadto, prezentowane skutki finansowe będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość utworzonej rezerwy zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2022 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 48/2022


Date: 19 December 2022


Subject: Information on the preliminary financial effects of
extraordinary regulations of the energy market and the tariff approved
by the President of the Energy Regulatory Office for the G tariff group


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


The Management Board of Energa SA (“Issuer”) informs that on 19 December
2022 it received the information from the subsidiary Energa Obrót SA
(“Company”) about preliminary financial effects of the Act of 7 October
2022 on specific solutions for the protection of electricity customers
in 2023 in connection with the situation in the electricity market and
the Act of 27 October 2022 on urgent measures to cap electricity prices
and support certain consumers in 2023 (together “Extraordinary Energy
Market Regulations”) as well as approved on 17 December 2022 by the
President of the Energy Regulatory Office of electricity tariff for the
G tariff group (households) for the period from 1 January 2023 to 31
December 2023 ("Tariff"), on the basis of which compensations resulting
from the above mentioned Acts will be set.


The Company evaluated the impact of the Extraordinary Energy Market
Regulations and the amount of the approved Tariff on its operations and
identified a potential loss due to the performance of contracts with
customers from the G tariff groups in 2023, which as at 19 December 2022
is estimated at approx. PLN 930 million and may result in the creation
of a provision in the financial statements for 2022, which will
translate directly into a decrease by this amount in the consolidated
EBITDA (operating profit before amortization and impairment of
non-financial non-current assets) of the Issuer's Capital Group. From
the perspective of 2022, the above event is of a non-cash nature.


The indicated estimates are subject to risk, resulting primarily from
regulatory uncertainty and possible changes in the legal status
(including the interpretation and practice of applying the Extraordinary
Energy Market Regulations). In addition, the presented financial effects
will be subject to audit by an auditor, and therefore may change. The
final amount of the created provision will be presented in the
consolidated financial statements of the Energa Group for 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-19 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-12-19 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki