REKLAMA

Drobny druczek, duży kłopot. Co kryje umowa kredytowa?

Katarzyna Rostkowska2017-02-06 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-02-06 06:00

Zaciągając kredyt gotówkowy należy liczyć się z tym, że jest to zobowiązanie często na kilka lat. Niezapoznanie się z treścią podpisywanej umowy i nieporuszenie nurtujących nas kwestii podczas rozmowy z doradcą może sprowadzić na nas kłopoty.

Czy każdy kredytobiorca zapoznaje się z treścią umowy przed jej popisaniem? Czy analizuje tabelę opłat i prowizji? Sprawdza, co kryje drobny druczek? Zadawanie pytań jest jak najbardziej wskazane. W przeciwnym wypadku możemy zostać złapani w czyhające na nas pułapki. Zaskoczenie i niezadowolenie klienta kończy się później reklamacją... którą bardzo często bank uznaje za bezzasadną, bo dotyczy informacji przekazanych klientowi w umowie (której ten nie przeczytał).

Skala reklamacji, jakie wpływają do instytucji finansowych, jest olbrzymia. Pierwszy raz dane dotyczące liczby skarg zostały przedstawione przez Rzecznika Finansowego za okres od 11 października do 31 grudnia 2015 r. Według zebranych informacji do samych banków wpłynęło w tym czasie ponad 233 tys. reklamacji, z których na korzyść klientów zostało rozstrzygniętych 58%. Z danych wynika, że najwięcej reklamacji rozstrzygają na korzyść klienta banki spółdzielcze (83% uznanych) oraz firmy zajmujące się pośrednictwem w przekazywaniu płatności (73% uznanych). Wpływające do banków skargi oraz pisma z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji często są konsekwencją agresywnej sprzedaży prowadzonej przez bankowców. Część z nich jest jednak wynikiem nienależytego zapoznania się z dokumentami przed ich podpisaniem.

Żeby pomóc uniknąć podobnych problemów, wyjaśniamy kwestie, z jakimi najczęściej zgłaszali się w odrzucanych reklamacjach na temat kredytów gotówkowych klienci jednego z dużych banków.

Kredyt gotówkowy - najczęściej zdawane pytania

1. Dlaczego kwota zaciągniętego zobowiązania różni się od wypłaconej kwoty? 

Kwota kredytu gotówkowego bardzo często zostaje pomniejszona o dodatkowe koszty, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z jego przyznaniem, są to m.in. koszt ubezpieczenia, prowizja. Ostateczna kwota wypłaconych środków zależy od formy, jaką klient wybrał na opłacenie wspomnianych kosztów. Koszty okołokredytowe mogą zostać skredytowane lub opłacone przez klienta ze środków własnych. Kredyt jest uruchamiany w terminie określonym w umowie na rachunek wskazany przez klienta w dyspozycji wypłaty.

2. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy?

Tak. Klient ma prawo do rezygnacji z zawartej wraz z kredytem umowy ubezpieczeniowej w każdym momencie jej trwania. Może wiązać się to jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, m.in. wzrostem raty kredytu, jeśli wykupienie ubezpieczenia warunkowało posiadanie niższej raty. Jeśli natomiast ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu, klient może zostać zobowiązany do przedstawienia zamiennego zabezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, bank ma obowiązek dokonania zwrotu proporcjonalnej części niewykorzystanej składki. Środki zostają przekazane na rachunek wskazany w dyspozycji klienta bądź na częściową spłatę kredytu.

3. Czy można odstąpić od kredytu? 

Tak. Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne, kredytobiorca jest zobowiązany złożyć w banku pisemne oświadczenie o rezygnacji z kredytu. Może tego dokonać, odwiedzając placówkę bankową bądź wysyłając rezygnację listownie. Dodatkowo, w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości środków pieniężnych. Takie same regulacje dotyczą umów zawartych na odległość.

4. Czy można dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Tak. Klient ma w każdym czasie prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem zawartym w umowie. Kredytobiorca powinien jednak sprawdzić, czy bank nie zastrzegł sobie w umowie możliwości pobrania prowizji za spłatę kredytu przed terminem (banki często stosują takie praktyki przy kredytach z oprocentowaniem stałym). Należy również pamiętać, że suma do zwrotu obejmuje pozostałą kwotę kapitału netto wraz z odsetkami naliczonymi na dzień spłaty.

5. Dlaczego jestem wpisany/-a do BIK?

Rejestr BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to zbiór informacji o kredytobiorcach indywidualnych. Zawiera informacje na temat złożonych zapytań kredytowych, posiadanych zobowiązaniach oraz terminowości ich spłaty. Podpisując umowę kredytową, wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez BIK, dlatego niezależnie jak spłacamy kredyty, terminowo czy zalegamy z regulowaniem rat, banki mają dostęp do historii naszych zobowiązań. BIK nie stanowi czarnej listy dłużników, tylko zbiór informacji o wszystkich kredytobiorcach.

6. Czy muszę spłacać kredyt zaciągnięty przez współmałżonka?

Problem spłaty długów współmałżonków pojawia się najczęściej w przypadku posiadania wspólnoty majątkowej, co oznacza, że małżeństwo dysponuje majątkiem wspólnym oraz każdy z małżonków może dysponować swoim osobistym majątkiem. Jeśli kredyt został zaciągnięty bez wiedzy współmałżonka oraz nie został on przeznaczony na zaspokojenie zwykłych, normalnych potrzeb rodziny dotyczących zapewnienia np. wyżywienia, ubrania, mieszkania czy ochrony zdrowia, wówczas nie będzie on pociągnięty do jego spłaty. Nawet środki pochodzące z majątku wspólnego nie będą mogły zostać użyte do spłacenia zadłużenia, jeśli współmałżonek nie wyrazi na to zgody. Wówczas osoba, która zaciągnęła kredyt, odpowiada za swoje długi własnym majątkiem.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli współmałżonek wiedział o zaciągniętym kredycie bądź kredyt został zaciągnięty w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Wówczas wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z majątku wspólnego, jak i majątków osobistych. Za długi współmałżonka nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli została podpisana umowa ustanawiającą rozdzielność majątkową, a zobowiązanie było zaciągnięte już po jej podpisaniu. Jeśli umowa ustanawiającą rozdzielność majątkową została ustanowiona po powstaniu zobowiązania, odpowiedzialność za długi może być wspólna.

7. Czy ubezpieczenie kredytu może zostać wznowione bez wiedzy kredytobiorcy?

Warunki dotyczące ubezpieczeń stosowanych przy kredytach gotówkowych szczegółowo opisane są w umowie kredytowej bądź ogólnych warunkach ubezpieczenia. Podpisując umowę kredytową należy sprawdzić, jakie są warunki ubezpieczania, jak finansowany jest jego koszt, a przede wszystkim za jaki okres została pobrana pierwsza składka. Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, po tym okresie może być kontynuowane na kolejne okresy 12-miesięczne, nie dłużej jednak niż do końca trwania umowy kredytowej. W przypadku podpisania deklaracji zgody przystąpienia do ubezpieczenia, klienci nie są informowani o wznowieniach, ponieważ określa to harmonogram płatności składek ubezpieczeniowych. Bank może również doliczyć kwotę składki do kapitału, wówczas zostanie wysłany do klienta nowy harmonogram spłaty kredytu. W zależności co stanowi umowa kredytowa, może dojść do sytuacji, w której kredytobiorca nie jest świadomy naliczenia w danym miesiącu dodatkowej opłaty za ubezpieczenie. Wpłacone środki na spłatę miesięcznej raty mogą zostać pobrane na uregulowanie składki ubezpieczeniowej, w konsekwencji czego na rachunku kredytowym klienta powstanie zaległość.

8. Czym jest kredyt dodatkowy?

Kredyt dodatkowy zostaje udzielony klientom w ramach zaciągniętego kredytu gotówkowego na pokrycie kosztów okołokredytowych, tj. prowizji bankowej, składki ubezpieczeniowej czy opłaty za korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez pośrednika kredytowego. Od kredytu dodatkowego naliczane są odsetki, które doliczane są do harmonogramu spłaty kredytu gotówkowego. Często kredytobiorca nie jest świadomy zawarcia dodatkowej usługi, ponieważ zawarcie kredytu dodatkowego nie wymaga podpisania odrębnej umowy. Jest on regulowany zapisami zawartymi w umowie kredytu gotówkowego. Natomiast umowa kredytowa często jest skonstruowana w taki sposób, iż w celu rezygnacji z kredytu dodatkowego wymagane jest podpisanie odstąpienia od niego. 

9. Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłaty?

W razie chęci dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, należy pamiętać, co składa się na sumę, którą należy zwrócić bankowi. Kredytobiorca, dokonując spłaty przed terminem ustalonym w umowie, spłaca pozostały kapitał wraz z odsetkami naliczonymi na dzień dokonanej spłaty. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, nawet jeśli kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. 

10. Czy można zawiesić spłatę kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, należy jednak pamiętać, że do jego rozpatrzenia banki podchodzą indywidualnie dla każdego przypadku. Ważne jest również rozróżnienie na pozór zamiennych określeń - prolongaty i karencji. Karencja polega na zawieszeniu, na ustalony z bankiem okres, spłaty części kapitałowej raty kredytu. Część odsetkowa raty nie podlega zawieszeniu. Prolongata natomiast dotyczy zawieszenia płatności całej raty kredytowej (części odsetkowej i kapitałowej). Należy liczyć się z tym, że w obu przypadkach bank dokona przeliczenia harmonogramu, na który kredytobiorca musi przystać. W efekcie bank wydłuży okres spłaty bądź podniesie wysokość pozostałych do spłaty rat. W przypadku chęci złożenia wniosku o zawieszenie spłaty zobowiązania, kredytobiorca powinien zapoznać się z taryfą opłat i prowizji, która określa, czy za wykonanie aneksu do umowy dotyczącego prolongaty bądź karencji bank pobiera opłatę i w jakiej wysokości.

11. Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych w BIK?

Dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej przez okres 5 lat. Wniosek o usunięcie danych bądź ich korektę możemy złożyć w poniższych sytuacjach:

  • w przypadku chęci odwołania zgody na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym, o ile kredyt był spłacany w terminowo,
  • gdy minęło 5 lat od spłaty zobowiązania,
  • jeśli historia kredytowa zawiera nieprawdziwe lub nieaktualne dane, możemy wnioskować o ich skorygowanie.

Jeśli chcemy złożyć wniosek o usunięcie danych bądź ich korektę, należy udać się do instytucji finansowej, w której został zaciągnięty przedmiotowy kredyt. 

12. Czy można „odziedziczyć” spłatę kredytu gotówkowego?

Zgodnie z obowiązującymi regułami zawartymi w kodeksie cywilnym, prawa i obowiązki zmarłego wynikające z zaciągniętej umowy kredytowej, przechodzą na spadkobierców, którzy przyjmą spadek. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie mamy obowiązku przyjmowania spadku, przede wszystkim kiedy jesteśmy świadomi długów pozostawionych przez zmarłego. Odrzucając spadek jesteśmy wykluczeni z kręgu spadkobierców. Jeśli natomiast zdecydujemy się na przyjęcie spadku, mamy dwie możliwości:

  • proste przyjęcie spadku,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca odpowiada za przejęte długi spadkowe całym swoim majątkiem oraz odziedziczonym majątkiem zmarłego. Nie ma tu znaczenia, czy przejęte zobowiązania przewyższają wartość aktywów spadkowych. Jeżeli natomiast spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi ograniczoną odpowiedzialność za długi zmarłego. Odpowiedzialność ogranicza się do wartości spadku, jaki został odziedziczony, co oznacza, że spadkobierca nie odpowiada za długi spadkowe ponad wartość tego spadku. Należy pamiętać, że na podjęcie decyzji o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku mamy 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o powołaniu do dziedziczenia. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie złożone oświadczenie, będzie to jednoznaczne z cichym przyjęciem spadku, które w praktyce jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

13. Czy oprocentowanie może ulec zmianie w czasie trwania umowy?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego może być liczone według zmiennej bądź stałej stopy procentowej. Jak sama nazwa wskazuje, zmienna stopa procentowa może ulec zmianie - podwyższeniu bądź obniżeniu, natomiast stała stopa procentowa jest niezmienna przez cały okres kredytowania. Zmiany harmonogramu wynikające z przeliczenia oprocentowania nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy kredytowej, jednak klient powinien zostać poinformowany o tym fakcie na piśmie. Zmienne stopy procentowe oparte są najczęściej na wskaźniku WIBOR (referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym). Jeśli stopa WIBOR będzie rosła, wraz z nią będzie wzrastać wysokość raty kredytowej, analogicznie kiedy będzie spadać – rata ulegnie zmniejszeniu. Dokładne warunki, w których bank będzie aktualizować oprocentowanie kredytu są szczegółowo określone w umowie. 

14. Czy liczne zapytania kredytowe obniżają zdolność kredytową? 

Informacje o wszystkich zapytaniach kredytowych dostępne są w Biurze Informacji Kredytowej. W związku z tym, składając liczne zapytania do różnych banków, kredytobiorca naraża się na obniżenie swojej wiarygodności. Bank rozpatrując wniosek kredytowy klienta, który w niedługim odstępie czasu złożył również zapytania do innych instytucji, może nabrać podejrzeń co do jego intencji. Dlatego w wyniku nieświadomego działania, kredytobiorca może pogorszyć swoją zdolność kredytową, a nawet pozbawić się szansy na zaciągniecie kredytu. Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku kredytowego, lepiej jest samemu wstępnie porównać kilka ofert i wybrać te, które wydają nam się najlepsze.

15. Czy bank pobiera dodatkowe opłaty za obsługę kredytu gotówkowego? 

Bank zgodnie z tabelą opłat i prowizji pobiera opłaty za wykonywanie czynności wynikających z umowy związanych z jej obsługą lub zmianą. Należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty m.in. za zawarcie aneksu restrukturyzacyjnego, wydanie zaświadczenia o kwocie pozostałej do całkowitej spłaty, wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, wydanie opinii bankowej. Przed złożeniem wniosku do banku o sporządzenie potrzebnego dokumentu, warto zapoznać się cennikiem, aby nie zostać zaskoczonym wysokością należnej opłaty.

Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (12)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~aabc
1. Kwota kredytu jest z reguł powiększona o koszty, a nie na odwrót (czyli pomniejszona).
2. Nie z każdego ubezpieczenia możemy zrezygnować. Np. gdy kredytobiorca ma 76 lat i weźmie kredyt, który jest zabezpieczony przez ubezpieczenie.
3. Oczywiście można odstąpić, pamiętajcie o opłaceniu odsetek dziennych do
1. Kwota kredytu jest z reguł powiększona o koszty, a nie na odwrót (czyli pomniejszona).
2. Nie z każdego ubezpieczenia możemy zrezygnować. Np. gdy kredytobiorca ma 76 lat i weźmie kredyt, który jest zabezpieczony przez ubezpieczenie.
3. Oczywiście można odstąpić, pamiętajcie o opłaceniu odsetek dziennych do czasu zwrotu pieniędzy.
4.Zgodnie z ustawą o kredycie konsumpcyjnym, bank nie może pobierać prowizji za wcześniejszą spłatę od kredytów gotówkowych.
6. Jeżeli małżonek/ka ma kredytów kilka po 20-30 tys, często przekraczając nawet 200 tys to jak mają wspólnotę majątkową i np. wspólne mieszkanie, to po śmierci i tak będzie trzeba spłacić kredyty.
10. Odnośnie zawieszenia spłaty to radzę nawet do banku z tym nie iść. Bank w większości przypadków nie zgadza się na zawieszanie spłaty, a sam wniosek o to powoduje wiele negatywnych skutków.
~eryk
Kredytobiorca to taki wspolczesny chlop panszczyzniany, a dlaczego chlop? bo na tyle glupi ze dal sie znowu ograbic nowemu Panu. Czasy sie zmienily, a zasady jakby te same, z ta roznica ze teraz chlop potrafi czytac, co nie znaczy ze ma wiecej oleju w glowie.
~glos_rozsadku
Nie bierzcie kredytów Polacy, jeśli nie musicie! Lepiej poczekać te kilka miesięcy i kupić za własne niż potem całe życie na kredytach co w efekcie oznacza oddawanie dziesięciny banksterom.
~iq_powyzej_30
Jeśli można poczekac kilka miesięcy i kupić za swoje, to równie dobrze można spłacić kredyt w kilka miesięcy. Jakie znowu całe życie na kredytach?
~glos_rozsadku odpowiada ~iq_powyzej_30
jak splacisz kredyt w kilka miesiecy to zaplacisz więcej niż jakbyś poczekał. Mózg.
~marco
Autorka proponuje rozwiązanie skomplikowane, tymczasem potrzebne jest rozwiązanie proste. Niech banki nie ukrywają kosztów dla klienta. Jedyny koszt, który powinien być w takim produkcie to oprocentowanie. Jasne i proste zasady, precyzyjnie określone przez prawo.
~dasdasdasdasdasd
Ludzie sami idą w niewolę. Kredyt to niewolnictwo. Trzeba być niesamowicie zdesperowanym żeby dać się zniewolić bankom
~lala
kto bierze kredyty tylko nieudaczniki zyciowe zyja na pasku banku

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki