Dochodzenie należności z faktur

Nieodłącznym aspektem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest skuteczne dochodzenie należności od nieuczciwych kontrahentów. Częstokroć kontrahenci nie regulują terminowo i uczciwie swoich zobowiązań. W takiej sytuacji przedsiębiorca zmuszony jest do dochodzenia ich na drodze sądowej.

Każde postępowanie sądowe wymaga jednak przedstawienia dowodów, które w postępowaniu gospodarczym – bo z takim mamy najczęściej do czynienia w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami – przedłożyć należy sadowi na samym początku postępowania. Jeśli strona dochodząca swych roszczeń tego nie zrobi naraża się na utratę możliwości powołania tych dowodów w dalszym stadium postępowania. Instytucję tą, nazywaną prekluzją dowodową ustawodawca ujął w art. 479 12 kodeksu postępowania cywilnego.

Nie można utożsamiać faktury VAT z umową. Ta zwykle została zawarta przez strony albo w formie ustnej albo przez fakty dokonane, np. przy umowie sprzedaży umowa dochodzi do skutku z chwila wydania rzeczy. Faktura VAT jest jedynie dokumentem potwierdzającym wcześniejsze zawarcie umowy. Jest też najczęściej jedynym dokumentem, na podstawie którego wierzyciel dochodzi swoich należności od dłużnika.

Wdając się w spór sadowy ważnym jest, aby poprzedzić go wezwaniem do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W przeciwnym bowiem razie może zdarzyć się, że choć wygramy naszą sprawę to nie dostaniemy zwrotu kosztów postępowania od naszego przeciwnika, a co więcej możemy zostać obciążeni jego kosztami postępowania. Wynika to z bardziej rygorystycznego traktowania przez ustawodawcę przedsiębiorcy, jako profesjonalisty w obrocie gospodarczym, od którego wymagana jest większa samodzielność. Jeśli nasze wezwanie bądź próba ugodowa pozostanie bez odpowiedzi lub też będzie nieskuteczna możemy wnieść sprawę do sądu.

Istnieje kilka trybów postępowania z roszczeniami potwierdzonymi fakturami VAT. Najczęstszymi są postępowanie nakazowe i upominawcze. Wykazują one wiele podobieństw, różnią się natomiast kilkoma subtelnymi elementami, które warto poznać.  


Postępowanie nakazowe


Dysponowanie przez przedsiębiorcę podpisaną fakturą VAT jest szczególnie ważne, jeśli chce on ograniczyć koszty związane z postępowaniem sądowym. Zgodnie z art. 485 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli m. in. dochodzone roszczenie zostało udokumentowane zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem. Dokumentem takim może być oczywiście podpisana faktura VAT, ale również, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 lutego 2006 r. (sygn. akt II CSK 131/05) dokumentem takim może być także upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
Ogólną zasadą rządzącą wpisami sądowymi jest ta, iż powód dochodzący swego roszczenia zobowiązany jest wpłacić na konto sądu 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty której dochodzi. Kwoty tej może domagać się on oczywiście od swego przeciwnika tytułem kosztów procesu, jednak zdecydowanie korzystniejszym wydaje się ograniczenia wydatków już na wstępie postępowania.

Jeżeli naszą fakturę podpisał dłużnik, sprawa może więc trafić do postępowania nakazowego, zobowiązani będziemy do wpłaty jedynie ¼ podstawowej wartości wpisu sądowego. Dla przykładu: jeżeli dochodzimy należności w wysokości 15 tys zł wpis podstawowy wyniesie 750 zł, jeżeli natomiast sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu nakazowym 188 zł.
 


Bardzo ważnym jest, iż do rozpoznania sprawy w trybie postępowania  nakazowego konieczny jest wyraźny wniosek powoda zawarty w pozwie. Składając taki wniosek warto jednoznacznie powołać się na którąś z przesłanek z art. 485 kpc i wskazać ją jako podstawę postępowania nakazowego. Złożenie wniosku o postępowanie nakazowe w późniejszym terminie czyni go bezskutecznym, z uwagi na fakt, iż sprawa w postępowaniu nakazowym rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym i sąd bierze pod uwagę jedynie złożone w postaci dokumentów dowody. Na ich podstawie wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sąd orzeka w nim, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenia całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.  

Postępowanie upominawcze


W postępowaniu upominawczym powód może dochodzić roszczenia pieniężnego – a więc takiego, którego potwierdzeniem najczęściej jest faktura VAT. Podobnie jak w postępowaniu nakazowym, Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym i bierze pod uwagę tylko okoliczności i dowody na ich poparcie zgłoszone w pozwie. Jeśli Sąd orzekający stwierdzi, istnienie którejś przesłanek określonych w art. 499 kodeksu postępowania cywilnego odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i skieruje sprawę na rozprawę. Okoliczności powodujące odmowę wydania nakazu zapłaty to np. oczywista bezzasadność roszczenia lub też nieznajomość miejsca pobytu pozwanego i niemożność doręczenia mu nakazu zapłaty w kraju. 

W razie wydania nakazu zapłaty przez sąd pozwany jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym samym terminie wnieść sprzeciw od zakazu zapłaty do sądu.
Jeśli pozwany w terminie wniesie sprzeciw nakaz zapłaty traci moc, w sąd wyznacza rozprawę dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami.

Potrzebujesz więcej informacji
o windykacji?
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę
Windykacja

Mechanizm działania postępowania upominawczego i nakazowego jest jak widać bardzo podobny. Można stwierdzić, że dla złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie postępowania nakazowego potrzebujemy nieco mocniejszego dowodu w postaci faktury podpisanej przez naszego dłużnika. Znajduje to odzwierciedlenie w przytaczanych już powyżej opłatach. Otóż w postępowaniu nakazowym zobowiązani jesteśmy do zapłaty ¼ wpisu podstawowego natomiast postępowanie upominawcze nie zna takich uregulowań pozwalających na ograniczenie wpisu. Przy przywoływanej już wartości 15 tyś. zł wpis wyniesie 750 zł.

Należy jednak pamiętać, że o ile nasze roszczenie – niezależnie od tego czy sprawa nadaje się do postępowania nakazowego cz też upominawczego  - jest o wartości do 10 tyś. zł. wpis sądowy rządzi się nieco innymi regułami sztywno określonymi przez ustawodawcę w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w związku z tym, iż mamy wtedy do czynienia z postępowaniem uproszczonym. Oczywiście jeśli, poza wartością przedmiotu sporu spełnione są pozostałe przesłanki warunkujące rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym. Opłaty te są stałe i wynoszą:

a.30 zł – roszczenie do 2000 zł
b.100 zł – ponad 2000zł do 5000zł
c.250 zł – ponad 5000zł do 7500zł
d.300 zł – ponad 7500zł d0 10000zł 

Należy przy tym, pamiętać ze w postępowaniach w sprawach uproszczonych pozew, odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym muszą zostać wniesione na urzędowym formularzu.

/ Windykacja Wierzytelności ResCreditor.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Ktos

Zdjęcie z portfelem większe być nie mogło ?
Jest tak duże, że widać rysy na KOPIEJKACH :)

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl