REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments Limited

2021-11-25 12:47
publikacja
2021-11-25 12:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Reddev Investments Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 25 listopada 2021 r. o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych Spółki od Reddev Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr („Reddev”, „Transakcja”), przy czym cena za jedną akcję Spółki nabywaną od Reddev w ramach Transakcji będzie wynosiła 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych).

W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na: (i) dalsze nabywanie akcji w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych oraz (ii) Transakcję, która stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080).

Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach Transakcji na tym samym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez Spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza („Wezwanie”), w ocenie Rady Nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje Spółki w Wezwaniu po cenie równej cenie akcji w ramach Transakcji, a jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Decision of
Cyfrowy Polsat S.A. to acquire shares in Cyfrowy Polsat S.A. from Reddev
Investments Limited


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that, acting by
virtue of the authorization granted by the Extraordinary General Meeting
under resolution no. 7 dated 16 November 2021 on the authorization for
the Management Board to acquire own shares and create a capital reserve
for the purposes of the own shares buy-back program (the “Own Shares
Buy-Back Program”), on 25 November 2021 it decided that the Company
shall acquire up to 29,000,000 (say: twenty nine million) ordinary
bearer shares in the Company from Reddev Investments Limited with its
registered office in Limassol, Cyprus (“Reddev”, the “Transaction”)
whereas the price per one share in the Company acquired from Reddev in
the Transaction shall be PLN 35.00 (say: thirty five zlotys).


On 25 November 2021, the
Supervisory Board of the Company gave its consent to: (i) continue the
acquisition of shares by way of the Own Shares Buy-Back Program and (ii)
execute the Transaction which constitutes a significant transaction with
a related subject within the meaning of art. 90h of the Act of July 29,
2005 on public offering and the conditions of introducing financial
instruments to an organized system of trading and on public companies
(Journal of Laws 2020 Item 2080).


Moreover, bearing in mind
that the price per one share in the Transaction is set at the same level
as the price per one share offered in the tender offer to subscribe for
the sales of shares in the Company, announced on 28 September 2021 by
the Company, Reddev and Mr. Zygmunt Solorz (the “Tender Offer”), the
Supervisory Board is of the opinion that there will be no infringement
upon the interests of the Company nor of shareholders who are not
related subjects, including minority shareholders who had the
opportunity to sell shares in the Company in the Tender Offer at a price
per one share equal to the price per one share set in the Transaction
and who concurrently can conclude further trades on the regulated market
at a similar price.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-11-25 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-11-25 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki