REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C oraz przyjęciu założeń dot. zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus

2022-11-29 15:58
publikacja
2022-11-29 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-29
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C oraz przyjęciu założeń dot. zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie rozpoczęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 listopada 2022 roku uchwały dotyczącej m.in. utworzenia programu emisji obligacji przez Spółkę oraz podjęcia działań mających na celu refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii B oraz serii C („Uchwała Programowa”). Na podstawie Uchwały Programowej, Zarząd Spółki podjął decyzję dotyczącą utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki denominowanych w złotych („Obligacje”) oraz podjęcia działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii B („Obligacje Serii B”) oraz obligacji serii C („Obligacje Serii C”).

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

a) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych;

b) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych;

c) Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 454, ze zm.);

d) Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób niż wskazany w punkcie (i);

e) Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach;

f) Obligacje będą niezabezpieczone;

g) maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie określona w warunkach emisji Obligacji danej serii;

h) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez Trigon Dom Maklerski S.A.;

i) Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst;

j) świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii;

k) dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii;

l) termin wykupu Obligacji danej serii będzie przypadał nie wcześniej niż 5 lat i nie później niż 10 lat od dnia emisji Obligacji danej serii. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać wcześniejszy wykup Obligacji danej serii na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji danej serii;

m) cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę Obligacji Serii B i C lub na nabycie Obligacji Serii B i C w celu ich umorzenia;

n) poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach Uchwały Programowej, Zarząd Spółki podjął decyzję o podjęciu działań, zmierzających do rozpoczęcia właściwego procesu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B i C z wykorzystaniem środków z emisji Obligacji w ramach Programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C lub nabycia Obligacji Serii B i C przez Spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu przez Spółkę programu emisji Obligacji Serii B i C z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji serii B i C lub nabycia Obligacji serii B i C przez Spółkę w celu ich umorzenia w odniesieniu do wszystkich Obligacji Serii B i C. Rozpoczęcie działań zmierzających do rozpoczęcia właściwego procesu refinansowania zadłużenia z tytuły Obligacji Serii B i C, o których mowa powyżej jest uzależnione od dojścia do skutku emisji Obligacji o nominale umożliwiającym w ocenie Zarządu Spółki dokonanie refinansowania.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 29 listopada 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w ramach której, Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę m.in. na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach Programu oraz refinansowaniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu do końca I kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie w dniu 29 listopada 2022 roku Zarząd Spółki przyjął uchwałę w zakresie powiązania przyszłego finansowania zewnętrznego Grupy Polsat Plus z jej celami zrównoważonego rozwoju, opisanymi w ramach dokumentu o nazwie Sustainability-Linked Financing Framework („Framework ESG”). Zarząd zdecydował również o opublikowaniu na stronie korporacyjnej Grupy Polsat Plus Frameworku ESG wraz z przygotowaną przez Sustainalytics B.V. (niezależnego audytora ESG, ang. Environmental, Social and Corporate Governance) pozytywną opinią (ang. Second-Party Opinion).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat utworzenia programu emisji Obligacji oraz podjęcia działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on
establishing a bond issue program and launching actions to possibly
refinance indebtedness under Series B Bonds and Series C Bonds and
adoption of the sustainable growth objectives for the Polsat Plus GroupNot
for release, publication or distribution directly or indirectly, in or
into the United States of America, Australia, Canada Japan or the United
Kingdom or in any other jurisdiction where to do so would be restricted
or prohibited by law.With
reference to current report No. 26/2022 of October 5, 2022 on Cyfrowy
Polsat S.A. (the “Company”) taking initial steps in connection with
potential refinancing of the indebtedness of the Polsat Plus Group, the
Management Board of the Company hereby gives notice that on 29 November
2022, a resolution was adopted to, inter alia, establish a bond issuance
program by the Company and to take steps to refinance the Company's
indebtedness under the Series B and Series C bonds (the “Program
Resolution”). Pursuant to the Program Resolution, the Company’s
Management Board decided to establish a new non-renewable bond issuance
program with the total maximum nominal value of PLN 4,000,000,000 (four
billion) (the “Program”) under which the Company will be able to incur
financial indebtedness through the issuance of unsecured PLN bearer
bonds of the Company (the “Bonds”), and to undertake actions aimed at
possible refinancing of the Company’s indebtedness under the series B
bonds (the “Series B Bonds”) and series C bonds (the “Series C Bonds”).The
terms of the Bonds issuance under the Program are as follows:a)
the total nominal value of all the Bonds to be issued under the Program
will not exceed PLN 4.000.000.000 (four billion);b)
the nominal value of one Bond will be PLN 1,000 (one thousand);c)
the Bonds will be issued under the Bonds Act of January 15, 2015
(consolidated text: Dz.U. 2022, Item 454, as amended);d)
the Bonds may be issued under (i) an offer of securities to the public
referred to in Article 2(d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European
Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be
published when securities are offered to the public or admitted to
trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC; or
(ii) through promoting their acquisition other than as in item (i);e)
the Bonds may be issued in one or several series;f)
the Bonds will be unsecured;g)
the maximum number of Bonds of a particular series offered for purchase
(i.e. the number of issued Bonds) will be defined in the terms of the
issuance of a particular series of Bonds;h)
the Bonds will be registered in the securities depository operated by
the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.) or by Trigon Dom Maklerski S.A.; 
i) the Company may apply for the Bonds to be introduced to an
alternative system of trading operated by the Warsaw Stock Exchange
(Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) as part of the Catalyst
market;j) payments made by
the Company under the Bonds will be in cash only and, specifically, will
consist in the payment of the amount equivalent to the nominal value of
one Bond and the interest amount. Bonds will bear interest at a fixed or
variable rate. The method of interest calculation, the day from which
the interest accrues, the amount or method of calculating interest and
the dates of its payment will be set forth in the terms of the issuance
of a particular series of Bonds;k)
the day of the issuance of a particular series of Bonds will be set
forth in the terms of the issuance of a particular series of Bonds.l)
Bonds may be issued with a maturity of no shorter than 5 (five) years
and no longer than 10 (ten) years from the date of the issuance. The
date and terms of redemption will be defined in the terms of the
issuance of a particular series of Bonds and may provide for early
redemption of the Bonds at the Company’s or bondholder’s request as
provided for in the terms of the issuance;m)
the purpose of the Bonds issuance has not been specified, however it may
be specified in the terms of the issuance for the particular series of
Bonds. Unless the purpose of the issuance is specified in the terms of
the issuance of a particular series of Bonds, the Management Board may
use the proceeds of the Bonds issuance for any purpose, including to
finance the early redemption of the Series B and C Bonds by the Company
or to purchase Series B and C Bonds for the purpose of their redemption;n)
individual series of Bonds will be issued based on separate issue
resolutions adopted by the Management Board, approved in separate
resolutions of the Supervisory Board, setting forth the terms of the
issuance of a particular series of Bonds.At
the same time, the Company gives notice that as part of the Program
Resolution, a decision has been made to launch actions aimed at
refinancing its indebtedness under the Series B and C Bonds using the
funds from the issuance of the Bonds under the Program, including in
particular the early redemption of Series B and C Bonds by the Company
or the acquisition of Series B and C Bonds by the Company for the
purpose of their redemption, and about the Company terminating the
program of Series B and C Bonds upon the early redemption of Series B
and C Bonds and/or the acquisition of Series B and C Bonds by the
Company for the purpose of their redemption, in relation to all Series B
and C Bonds. The commencement of actions aimed at actual refinancing of
the indebtedness under the Series B and C Bonds referred to above
depends on the successful issuance of the Bonds having a nominal value
which, in the opinion of the Company's Management Board, enables the
refinancing to be effected.The
Company also announces that on 29 November 2022, the Company's
Supervisory Board adopted a resolution under which, among other things,
the Company's Supervisory Board authorized the Company to incur
financial liabilities in connection with the Bonds issuance by the
Company under the Program and the refinancing of the Company's
indebtedness under the bonds issued by the Company.The
Company’s intention is to issue Bonds under the Program before the end
of the first quarter of 2023, subject to the right conditions prevailing
on the debt market. The Company will make its final decision on issuing
the Bonds and their terms in a relevant resolution adopted by the
Company’s Management Board, of which it will give notice in a separate
current report.Simultaneously,
on 29 November 2022, the Company’s Management Board adopted a resolution
regarding linking the future external financing of the Polsat Plus Group
to its sustainability objectives, as described in the document
Sustainability-Linked Financing Framework (the “ESG Framework”). The
Management Board decided to publish the ESG Framework on the corporate
website of the Polsat Plus Group together with a positive opinion
prepared by Sustainalytics B.V. (independent Environmental, Social and
Corporate Governance auditor) (Second-Party Opinion).Legal
basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.Disclaimer:This
current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of
Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of
16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.This
current report is solely for information purposes and is published by
the Company exclusively in order to provide information on the
establishment of the bond issue program and conducting actions in order
to refinance the existing indebtedness under Bonds Series B and Bond
Series C. This current report is by no means intended, whether directly
or indirectly, to promote the offer or issuance of the Company’s bonds
and does not represent advertising material prepared or published by the
Company for the purpose of promoting the offer or issuance of the
Company’s bonds nor for the purpose of encouraging an investor, whether
directly or indirectly, to purchase them.Neither
this current report nor any part thereof is intended for distribution,
whether directly or indirectly, within the territory of or in the United
States of America or other jurisdictions where such public distribution
may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The
securities referred to in this material have not been, and will not be,
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”) and may not be offered or sold within the territory of
the United States of America. The Company does not intend to register
the Bonds or conduct any offering of the Bonds in the United States of
America. Subject to the Company making its final decision on issuing the
Bonds and their terms in a relevant resolution adopted by the Management
Board of the Company, the Bonds are intended to be offered and sold
solely outside the United States in offshore transactions in reliance on
Regulation S under the Securities Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-11-29 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-11-29 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki