WAŻNE

COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

2020-06-22 12:51
publikacja
2020-06-22 12:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-22
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl SA informuje, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), o podjęciu przez Zarząd w dniu 19 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w §16 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 351.178,80 zł o kwotę 1.467,70 zł, do kwoty 352.646,50 zł poprzez emisję 14.677 (czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje zostaną opłacane wkładem pieniężnym. Emisja akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia uczestnikom programu motywacyjnego wdrożonego w Spółce. W dniu 15 czerwca 2020. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 14.677 (czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1. Pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie, w związku z §5 pkt 9 oraz §14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2020-06-22 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki