REKLAMA

CI GAMES S.A.: Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

2022-09-12 16:32
publikacja
2022-09-12 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 r., nr 19/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., nr 26/2022 z dnia 5 września 2022 r., nr 28/2022 z dnia 5 września 2022 r. oraz nr 29/2022 z dnia 5 września 2022 r., informuje, że Spółka kontynuuje proces przekształcenia w spółkę europejską (SE), zgodnie z wcześniej podanymi przez Spółkę założeniami, o których mowa między innymi w ww. raportach bieżących oraz w dotychczas opublikowanych przez Spółkę dokumentach przygotowanych na potrzeby przekształcenia w SE.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd Spółki wyjaśnia ponadto, że zgodnie z informacją uzyskaną od doradcy prawnego Spółki wybranego na potrzeby procesu przekształcenia w SE, przeszkodą procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. projektów uchwał dotyczących przekształcenia Spółki w SE było wyłącznie opóźnienie zaistniałe w postępowaniu toczącym się w sądzie rejestrowym Spółki – Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta na potrzeby przekształcenia Spółki w SE. Co więcej, na dzień 12 września 2022 r. postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta (tj. wyrażenia przez sąd rejestrowy zgody na biegłego rewidenta zaproponowanego przez Spółkę), który wyda opinię dotyczącą aktywów Spółki na potrzeby przekształcenia Spółki w SE, nie zostało wydane.
Stan oczekiwania na wydanie tego postanowienia utrzymuje się mimo dokonania przez Spółkę wszelkich wymaganych prawem czynności oraz dopełnienia aktów należytej staranności w celu wydania takiego postanowienia do końca sierpnia 2022 r. – o czym Akcjonariusze Spółki zostali wyczerpująco poinformowani podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 września 2022 r. Ze względu na tę okoliczność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 września 2022 r. zaproponowano zarządzenie przerwy w jego obradach na podstawie art. 408 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, na którą jednak zgody nie wyrazili akcjonariusze mniejszościowi Spółki.

Spółka oczekuje zatwierdzenia przez sąd rejestrowy Spółki wyboru biegłego rewidenta w najbliższym czasie.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla procedury przekształcenia Spółki w SE, która stanowi obecnie jeden ze strategicznych procesów dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.
31/2022Date: 12 September 2022

Legal
basis: Art.
17 section 1 of MAR – inside information


Subject:
Information on current status of the conversion of CI Games, S.A. into
SE procedure


The Management Board of
CI Games, S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”),
with reference to the Company's current reports: No. 18/2022 of 28 July
2022, No. 19/2022 of 4 August 2022, No. 26/2022 of 5 September 2022, No.
28/2022 of 5 September 2022 and No. 29/2022 of 5 September 2022, informs
that the Company continues the process of conversion into a European
Company (SE), in accordance with the assumptions previously provided by
the Company, referred to, among others, in the above-mentioned current
reports and in the documents prepared for the purposes of conversion
into an SE published by the Company so far.For the avoidance of any
doubts, the Management Board of the Company also explains that,
according to the information obtained from the Company's legal advisor
selected for the purposes of the conversion process into SE, the
obstacle to the proceedings by the Extraordinary General Meeting of the
Company on September 5, 2022 of draft resolutions regarding the said
conversion into an SE was only a delay occurring in the proceedings
pending in the Company's registry court, i.e. the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw 13th Commercial Division, on the
appointment of a statutory auditor for the purpose of conversion of the
Company into an SE. Moreover, as at 12 September 2022, the said decision
of the court on the appointment of an auditor (i.e. the consent of the
registry court to the statutory auditor proposed by the Company) who
will issue an opinion on the Company's assets for the purposes of the
Company's conversion into an SE has not been issued.


The state of waiting for
the issuance of the said decision persists despite the Company performed
all actions required by law and acts of due diligence in order to issue
such a decision until the end of August 2022 – about which the Company's
Shareholders were fully informed during the Extraordinary General
Meeting of the Company on September 5, 2022. Due to this circumstance,
at the Extraordinary General Meeting of the Company held on September 5,
2022, it was proposed to order a break in its deliberations pursuant to
Article 408 paragraph 2 of the Commercial Companies Code, which,
however, was not approved by the minority shareholders of the Company.


The Company expects
approval by the Company's registry court for the selection of a
statutory auditor in the nearest future.


The above information
was considered confidential due to its importance for the procedure of
conversion of the Company into an SE, which is currently one of the
strategic processes for the Company and its Shareholders.


Legal
basis: Article
17 Section 1 in connection with article 7 Section 1 of Regulation (EU)
No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on Market Abuse (MAR).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki