REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CD PROJEKT SA: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

2022-12-20 20:15
publikacja
2022-12-20 20:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 59 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-12-20
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dnia 20 grudnia 2022 roku, uchwałą nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Marcina Piotra Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Życiorys Pana Marcina Piotra Iwińskiego opublikowany został w raporcie bieżącym nr 46/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, dotyczącym przedstawienia kandydatury Pana Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu, uchwałą nr 1 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o: (i) odwołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarc z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (ii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pana Marcina Piotra Iwińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (iii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarc do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Ponadto, działając na podstawie art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), w związku z opisanymi wyżej zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała, że z dniem 1 stycznia 2023 roku skład Komitetu Audytu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej będzie następujący:

i) Michał Bień - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,

ii) Maciej Nielubowicz - Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,

iii) Łukasz Wejchert - Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust 5. Ustawy.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
report no. 59/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Appointment of Mr. Marcin Piotr Iwiński to the Supervisory Board of the
Company together with entrusting him the position of the Chair and
changes in the composition of the Audit Committee</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw
(the “Company”) hereby informs that on 20 December 2022, by way of a
Resolution no. 3, the Company’s Extraordinary General Meeting elected
Mr. Marcin Piotr Iwiński to the Supervisory Board of the Company, in the
course of the Supervisory Board’s current term of office, effective as
of 1 January 2023. </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
biographical note of Mr. Marcin Piotr Iwiński has been published in the
current report no. 46/2022 dated 16 November 2022 regarding the
submission of the candidature of Mr. Marcin Piotr Iwiński to the
Supervisory Board of the Company.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">On
the same day, by adopting the Resolution no. 1 dated 20 December 2022,
the Supervisory Board of the Company decided on: (i) revoking, effective
as of 1 January 2023, of Ms. Katarzyna Szwarc from the position of the
Chair of the Supervisory Board of the current term of office; (ii)
appointing, effective as of 1 January 2023, of Mr. Marcin Piotr Iwiński
to the position of the Chair of the Supervisory Board of the current
term of office; (iii) appointing, effective as of 1 January 2023, Ms.
Katarzyna Szwarc to the position of the Vice-Chair of the Supervisory
Board of the current term of office.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Moreover,
on the basis of Art. 128 and Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on
certified auditors, audit firms and public supervision (the “Act”), with
regards to the amendments  in the composition of the Supervisory Board
of the current term of office described above, the Supervisory Board of
the Company decided that, effective as of 1 January 2023, the
composition of the Audit Committee of the current term of office of the
Supervisory Board will be as follows:</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">i)
Michał Bień - Chair of the Audit Committee, fulfilling independence
criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act, Member of the Audit
Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act,</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">ii)
Maciej Nielubowicz - Member of the Audit Committee, possessing knowledge
and expertise in the area of accounting or attestation of financial
statements, Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified
in Art. 129 section 5 of the Act,</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">iii)
Łukasz Wejchert - Member of the Audit Committee, fulfilling independence
criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act, Member of the Audit
Committee, possessing knowledge and expertise in the area of accounting
or attestation of financial statements, Member of the Audit Committee
fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Pursuant
to the Audit Committee Regulations, Members of the Audit Committee are
appointed by the Supervisory Board from among its members for a term
equivalent to that of the Supervisory Board.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-0515c67e-7fff-c6a8-9628-3dde29ad0de0" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-20 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki