REKLAMA
RPP

CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022D do obrotu na rynku regulowanym

2022-11-16 14:17
publikacja
2022-11-16 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022D do obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. i raportu bieżącego Spółki nr 52/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu do 16.738 (szesnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00115 („Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 17 listopada 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Rafał Malarz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki