REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Nabycie udziałów w spółce

2021-08-09 16:50
publikacja
2021-08-09 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-09
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent). informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki HELVEXIA PTE. LTD. (Helvexia), (UEN 202018322H) z siedziba w Singapurze, Akcje zostały nabyte od osoby fizycznej i stanowią początkowo 100 % kapitału zakładowego spółki HELVEXIA PTE. LTD. Cena nabycia ww akcji wynosi 1 USD, a wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Źródłem finansowania ww. transakcji są środki własne Emitenta. Nabycie akcji HELVEXIA PTE. LTD. zapewnieni Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek Fintech na świecie. HELVEXIA to nowy fintech działający na rynkach Azjatyckim i Amerykańskim z doświadczonym zespołem międzynarodowych specjalistów znających specyfikę Blockchain i krypto walut oraz z branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych i firm.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI
current report no.21/2021Legal
basis:
Article 17(1) MAR - confidential informationPublic
ChancellerySubject:
Acquisition of shares in a companyThe
Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its seat in
Warsaw (the Company, the Issuer). informs that on 5 August 2021 it
concluded an agreement on the acquisition of shares and further financing
of the development of the company HELVEXIA PTE. LTD. (Helvexia),
(UEN 202018322H) based in Singapore, The shares were purchased from an
individual and initially represent 100% of the share capital of HELVEXIA
PTE. LTD. The purchase price of the aforementioned shares is USD 1 and
the amount of investment in further development of the company is
determined by the investment agreement and will not exceed USD 1 million
by the end of 2022. The Issuer assumes a gradual reduction of the share in
the company's capital through new issues of shares for the Helvexia
management team and potential co-investors. The source of financing for
the above transaction is the Issuer's own funds. The acquisition of shares
in HELVEXIA PTE. LTD. will ensure the Issuer's gradual entry into
the fast-growing global Fintech market. HELVEXIA is a new fintech
operating on the Asian and American markets with an experienced team of
international specialists familiar with the specifics of Blockchain and
cryptocurrencies as well as the banking and payment industry, creating
tools to manage everyday finances for individuals and companies

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-09 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki