REKLAMA

BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-03-10 12:50
publikacja
2017-03-10 12:50

Raport Bieżący nr 2/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie realizuje obecnie transmisji obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji, uznając, że ponoszenie wysokich kosztów z tym związanych jest obecnie nieuzasadnione. W przypadku jednak zainteresowania ze strony akcjonariuszy zdalną formą przekazu obrad walnego zgromadzenia Spółki, Spółka rozważy stosowanie tej zasady w pełnym zakresie, w tym obejmującym przekazanie informacji o planowanej transmisji z wymaganym wyprzedzeniem.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie powyższych mechanizmów wiązałoby się z wysokimi kosztami, których ponoszenie na tym etapie nie jest konieczne. Spółka nie wyklucza jednak podjęcia starań o pozyskanie i wdrożenie środków technicznych, które mogą rejestrować w formie audio lub wideo przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności jeśli odpowiednie zainteresowanie w tej kwestii wyrażą akcjonariusze Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Powyższa zasada I.Z.2 nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1, gdyż akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Za stosowaniem zasady nie przemawia także zwarta struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie obowiązujące w Spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidują konieczności uzyskiwania przez członków zarządu zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek z poza grupy kapitałowej. Niemniej jednak dotychczas w Spółce funkcjonowała praktyka, zgodnie z którą członkowie Zarządu Spółki informowali Radę Nadzorczą o powołaniu do pełnienia funkcji w organach spółek nienależących do grupy kapitałowej Spółki. Spółka uznaje, że wprowadzenie na tym etapie tej zasady nie jest konieczne, uznając, że ograniczenie aktywności członków Zarządu tak długo jak nie dotyczy ono aktywności na rzecz podmiotów konkurencyjnych nie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut Spółki nie określa kryteriów wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Statut Spółki określa uprawnienia osobiste dotychczasowych akcjonariuszy dotyczące powołania lub wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wybór członków Rady Nadzorczej uzależniony jest każdorazowo od woli akcjonariuszy, wyrażonej w trakcie głosowania nad podjęciem stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. W ocenie Spółki ograniczenie możliwości wyboru członków Rady Nadzorczej oznaczałoby daleko idące ograniczenie autonomii woli akcjonariuszy w odniesieniu do realizacji ich praw korporacyjnych.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Jak wskazano w odniesieniu do zasady II.Z.3 Statut Spółki nie określa kryteriów wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Tym samym Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidują kryteriów niezależności, a w szczególności tych wskazanych w drugim zdaniu omawianej tutaj zasady numer II.Z.4. Jak wskazano w uzasadnieniu niestosowania zasady II.Z.3. w ocenie Spółki ograniczenie możliwości wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez narzucenie konieczności wyboru co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w komentowanej zasadzie oznaczałoby daleko idące ograniczenie autonomii woli akcjonariuszy w odniesieniu do realizacji ich praw korporacyjnych. Spółka wskazuje jednak, że na potrzeby stosowania innych zasad, w tym II.Z.5 oraz II.Z.6 zamierza stosować kryteria niezależności, o których mowa w niniejszej, komentowanej zasadzie.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W związku z powołaniem z dniem 09 marca 2017 r. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Przewodniczącego Komitetu Audytu, w spółce uzupełniony został do pełnego trzyosobowego składu Komitet Audytu, który tym samym na nowo rozpoczął funkcjonowanie w Spółce po okresie przerwy w jego funkcjonowaniu wynikłej z faktu odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Marka Dietl z Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym. Wobec ponownego powołania Komitetu Audytu w pełnym składzie stosuje się do niego od dnia 09 marca 2017 r. zasadę II.Z.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Emitent w związku z powołaniem Pana Krzysztofa Kaczmarczyk na Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem 09 marca 2017 r. rozpoczął na nowo stosowanie zasady II.Z.8 z uwagi na fakt, że Pan Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dokumenty korporacyjne Spółki, w tym w szczególności Statut Spółki, nie przewidują obligatoryjnie konieczności rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą wszystkich spraw będących przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy będące przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia w tych przypadkach, w których wymagane jest to przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa bądź gdy Zarząd Spółki uzna za stosowne zasięgnięcie opinii rady Nadzorczej.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka wskazuje, że obecnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności, wraz z procesami zarządzania ryzykiem. Pełnomocnik ds. ISO jest bezpośrednio przełożony Prezesowi Zarządu. Odpowiada on m.in. za kontrole przestrzegania procedur i instrukcji w Spółce, m.in. poprzez audyty wewnętrzne. W Spółce nie istnieją jednak wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Zarząd obecnie nie widzi konieczności wdrożenia takowych jednostek, chyba, że ocena dokonana przez Radę Nadzorczą będzie sygnalizowała konieczność ich wprowadzenia. Spółka wskazuje, że ze względu na jej wielkość i przedmiot działalności obecny system kontroli i audytu oraz zarządzania ryzykiem uznaje za wystarczający. Niezależne od powyższego na rzecz Spółki wykonuje usługi niezależna kancelaria prawna, która weryfikuje podane jej ocenie działania spółki pod względem zgodności z przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe w ocenie Spółki brak stosowania powyższej zasady nie wpłynie negatywnie na działalność Spółki .

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce poza Pełnomocnikiem ds. ISO, nie wyodrębniono komórek zajmujących się czynnościami zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance, dlatego powyższa reguła w jej literalnym brzmieniu nie jest stosowana. Spółka wskazuje jednak, że wśród obecnie stosowanych przez nią praktyk osoby będące odpowiedzialne za ww. czynności (takie jak Pełnomocnik ds. ISO, Główna Księgowa, Dyrektor Produkcji) odpowiadają bezpośrednio przed Zarządem. Podmioty zewnętrze świadczące usługi doradcze, w tym doradztwa prawnego oraz wykonujące audyty mają stały i bezpośredni kontakt z zarządem Spółki. W Spółce nie ma mechanizmów zabraniających kierowania raportów bezpośrednio do Rady Nadzorczej. W tym stanie rzeczy, obecnie w ocenie Spółki stosowana struktura organizacyjna zapewnia w dostateczny sposób prawidłowy przepływ informacji oraz nadzór nad działalnością poszczególnych osób w ramach powyżej opisanych działań.III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką. W wypadku wyodrębnienia w strukturach Spółki jednostki audytu wewnętrznego osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika tej komórki będzie spełniała wymogi opisane w niniejszej zasadzie.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką i w związku z tym Radzie Nadzorczej nie będą przedstawiane przez takie podmioty oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w tej zasadzie. Zarząd co roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki. Obecnie Spółka będzie przestrzegać omawianej zasady w zakresie sprawozdawczości Zarządu adekwatnej do posiadanych i powyżej opisanych mechanizmów istniejących w Spółce.III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką wobec powyższego stosowanie zasady nr III.Z.5 przez Radę Nadzorczą będzie się odbywać o oparciu sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez zarząd. Jednocześnie Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1 a Rada Nadzorcza będzie dokonywała rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obecna stosunkowo zwarta struktura akcjonariatu Spółki nie wymaga stosowania takich form przekazu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka uznaje, że stosując procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia w pełni możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w obradach zgromadzenia.
Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą, która określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenia z kolei członków kadry menedżerskiej ustalane są w oparciu o umowy zawierane z tymi osobami oraz na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu pracy.VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie posiada obecnie żadnych programów motywacyjnych. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą, która określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenia z kolei członków kadry menedżerskiej ustalane są w oparciu o umowy zawierane z tymi osobami oraz na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu pracy.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

26600407_PL_GPW_dobre_praktyki_BSC_DRUKARNIA-0.pdfpdf26600407_PL_GPW_dobre_praktyki_BSC_DRUKARNIA-0.pdfpdf
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki