3,8500 zł
-1,28% -0,0500 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_III_kw_Grupa_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Okresowy_Q3_2019_informacja_dodatkowa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sparawozdania finansowego
I. I. Przychody netto ze sprzedaży 147 998 180 181 34 349 42 361
II. II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (121 761) (35 179) (28 260) (8 271)
III. III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (120 633) 30 714 (27 998) 7 221
IV. IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (87 826) 36 726 (20 384) 8 634
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 558 4 352 9 413 1 023
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 345) 44 547 (10 756) 10 473
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 125 (69 688) 1 422 (16 384)
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 338 (20 789) 78 (4 888)
IX. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
X. IX. Aktywa razem 914 179 1 010 026 209 022 236 463
XI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293 079 297 233 67 011 69 587
XII. XI. Zobowiazania długoterminowe 113 155 123 085 25 872 28 816
XIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 179 924 174 148 41 139 40 771
XIV. XIII. Kapitał własny 621 100 712 793 142 011 166 876
XV. XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 392 648 402 042
XVI. XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVII. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,0228) 0,4277 (0,2374) 0,1006
XVIII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,0228) 0,4277 (0,2374) 0,1006
XIX. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,2335 8,3014 1,6539 1,9435
XX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,2335 8,3014 1,6539 1,9435
XXI. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Dane dotyczące jednostkowego sparawozdania finansowego
XXII. I. Przychody netto ze sprzedaży 151 989 134 001 35 276 31 504
XXIII. II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (6 667) (33 422) (1 547) (7 858)
XXIV. III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (185 545) (72 133) (43 064) (16 959)
XXV. IV. Zysk (strata) netto (185 043) (65 284) (42 947) (15 348)
XXVI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 599 5 670 9 191 1 333
XXVII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45 801) 57 596 (10 630) 13 541
XXVIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 784 (61 437) 1 575 (14 444)
XXIX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 582 1 829 135 430
XXX. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXI. IX. Aktywa razem 900 956 1 055 204 205 999 247 039
XXXII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286 894 256 099 65 597 59 957
XXXIII. XI. Zobowiazania długoterminowe 112 384 87 700 25 696 20 532
XXXIV. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 174 510 168 399 39 901 39 425
XXXV. XIII. Kapitał własny 614 062 799 105 140 402 187 083
XXXVI. XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 392 648 402 042
XXXVII. XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XXXVIII. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,16) (0,76) (0,50) (0,18)
XXXIX. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,16) (0,76) (0,50) (0,18)
XL. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,15 9,43 1,64 2,18
XLI. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,15 9,43 1,64 2,18
XLII. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 III kw Grupa BIOTON.pdf2019 III kw Grupa BIOTON.pdf Sprawozdanie finansowe Q3 2019 BIOTON Grupa Kapitałowa
Raport Okresowy Q3 2019 informacja dodatkowa.pdfRaport Okresowy Q3 2019 informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-11-29 Adam Polonek Członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.