BIOTON: wyniki finansowe

2019-05-30 17:26
publikacja
2019-05-30 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Q1_2019_Grupa_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I. Przychody netto ze sprzedaży 30 744 46 103 7 153 11 034
II. II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (22 503) (24 590) (5 236) (5 885)
III. III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 4 335 (26 478) 1 009 (6 337)
IV. IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 27 035 (22 636) 6 290 (5 417)
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 16 892 68 4 043
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 984) (6 879) (3 486) (1 646)
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 671 (17 664) 3 414 (4 227)
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (20) (7 651) (5) (1 831)
IX. IX. Aktywa razem 1 033 714 1 010 026 240 326 234 890
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 297 726 297 233 69 218 69 124
XI. XI. Zobowiazania długoterminowe 151 684 123 085 35 265 28 624
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 146 042 174 148 33 953 40 500
XIII. XIII. Kapitał własny 735 988 712 793 171 108 165 766
XIV. XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 399 248 399 368
XV. XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,3149 (0,2636) 0,0733 (0,0631)
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,3149 (0,2636) 0,0733 (0,0631)
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,5715 8,3014 1,9928 1,9306
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,5715 8,3014 1,9928 1,9306
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. I. Przychody netto ze sprzedaży 33 142 22 144 7 711 5 300
XXII. II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (23 913) (23 421) (5 564) (5 605)
XXIII. III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (2 874) (28 904) (669) (6 917)
XXIV. IV. Zysk (strata) netto 3 833 (25 406) 892 (6 080)
XXV. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 326 12 189 76 2 917
XXVI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 488) (6 421) (3 371) (1 537)
XXVII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 612 (17 097) 3 400 (4 092)
XXVIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 450 (11 329) 105 (2 711)
XXIX. IX. Aktywa razem 1 076 972 1 055 204 250 383 245 396
XXX. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 274 034 256 099 63 710 59 558
XXXI. XI. Zobowiazania długoterminowe 133 765 87 700 31 099 20 395
XXXII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 140 269 168 399 32 611 39 163
XXXIII. XIII. Kapitał własny 802 938 799 105 186 673 185 838
XXXIV. XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 399 248 399 368
XXXV. XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XXXVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0446 (0,2959) 0,0104 (0,0708)
XXXVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0446 (0,2959) 0,0104 (0,0708)
XXXVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,3513 9,3066 2,1741 2,1643
XXXIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,3513 9,3066 2,1741 2,1643
XL. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Q1 2019 Grupa BIOTON.pdfSprawozdanie finansowe Q1 2019 Grupa BIOTON.pdf Sprawozdanie finansowe Q1 2019 Grupa BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej Bioton S.A.
Informacja dodatkowa Q1 2019.pdfInformacja dodatkowa Q1 2019.pdf Informacje dodatkowe do raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-05-30 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki