REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2022-05-26 08:31
publikacja
2022-05-26 08:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 8 624 5 554 1 856 1 215
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -493 -817 -106 -179
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -717 -1 294 -154 -283
IV. Zysk (strata) netto -758 -1 184 -163 -259
V. EBITDA 1 114 679 240 149
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -59 756 -13 165
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 071 -3 061 446 -669
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 831 1 451 1 685 317
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 9 843 -854 2 118 -187
X. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 65 260 62 260 65 260 62 260
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 -0,02 0,00 0,00
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 -0,02 0,00 0,00
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,13 0,58 0,24 0,12
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,13 0,58 0,24 0,12
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
XVI. Dane odpowiednio na dzień 2022-03-31 2021-12-31 2022-03-31 2021-12-31
XVII. Aktywa razem 121 719 116 826 26 162 25 400
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 925 42 275 10 301 9 191
XIX. Zobowiazania długoterminowe 26 339 25 083 5 661 5 454
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 21 586 17 192 4 640 3 738
XXI. Kapitał własny 73 794 74 552 15 861 16 209
XXII. Kapitał akcyjny 95 034 95 034 20 426 20 662
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtmlBML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtml
BML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtml.xadesBML_SSSF_2022-03-31_pl.xhtml.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-05-26 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki