BIOMED-LUBLIN
WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 MARCA 2022 ROKU
LUBLIN, 25.05.2022
Nazwa:
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2022 31.03.2022
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Strona 2 z 35
SPIS TREŚCI
WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................................. 3
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ...................................................................................................... 4
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ................................................................................................................................. 6
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................. 7
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ........................................................................................ 8
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .......................................................................................... 11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ................................................................................................................................................... 13
1. Informacje ogólne.......................................................................................................................................... 13
2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ................................................................................... 14
3. Znaczące zdarzenia i transakcje ................................................................................................................... 15
4. Sezonowość działalności .............................................................................................................................. 16
5. Zysk na akcję ................................................................................................................................................ 16
6. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne .......................................................................................... 16
7. Połączenia jednostek gospodarczych oraz utrata kontroli ............................................................................. 18
8. Wartość firmy ................................................................................................................................................ 18
9. Wartości niematerialne .................................................................................................................................. 19
10. Rzeczowe aktywa trwałe ............................................................................................................................... 20
11. Wartość godziwa instrumentów finansowych ................................................................................................ 22
12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ......................................................................................................... 23
13. Kapitał podstawowy ...................................................................................................................................... 24
14. Programy płatności akcjami .......................................................................................................................... 24
15. Dywidendy .................................................................................................................................................... 24
16. Emisja, zaciągnięcie, spłata i wykup zadłużenia ........................................................................................... 24
17. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) ...................................................................................... 24
18. Rezerwy ........................................................................................................................................................ 25
19. Odroczony podatek dochodowy .................................................................................................................... 26
20. Umowy gwarancji finansowej i zobowiązania warunkowe ............................................................................. 30
21. Działalność zaniechana ................................................................................................................................ 31
22. Transakcje z jednostkami powiązanymi ........................................................................................................ 31
23. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................................................................................................................... 31
24. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów .......................................................... 33
25. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących
Spółki ............................................................................................................................................................ 33
26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nie typowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
sprawozdanie finansowe. .............................................................................................................................. 33
27. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych ........................................................................................................................................... 33
28. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz
ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów
akcji Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego ............................................ 34
29. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
Spółkę na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania,
w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób ........... 34
30. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez Spółkę ............................................................................................................................. 34
31. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ............................................................................................ 35
32. Zatwierdzenie do publikacji ........................................................................................................................... 35
Nazwa:
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2022 31.03.2022
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Strona 3 z 35
WYBRANE DANE FINANSOWE
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
od 01.01 do
31.03.2022
od 01.01 do
31.03.2021
od 01.01 do
31.12.2021
od 01.01 do
31.03.2022
od 01.01 do
31.03.2021
od 01.01 do
31.12.2021
tys. PLN
tys. EUR
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży
8 624
5 554
41 154
1 856
1 215
8 990
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
-493
-817
7 192
-106
-179
1 571
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-717
-1 294
5 893
-154
-283
1 287
Zysk (strata) netto
-758
-1 184
4 249
-163
-259
928
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu
dominującego
-758
-1 184
4 249
-163
-259
928
Amortyzacja
1 607
1 472
6 544
346
322
1 430
EBITDA
1 114
679
13 736
240
149
3 001
Zysk na akcję (PLN; EUR)
- 0,01
-0,02
0,07
0,00
0,00
0,02
Rozwodniony zysk na akcję
(PLN; EUR)
- 0,01
-0,02
0,07
0,00
0,00
0,02
Średni kurs PLN / EUR w okresie
X
X
X
4,6472
4,5721
4,5775
Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
-59
756
-3 281
-13
165
-717
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
2 071
-3 061
-4 485
446
-669
-980
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej
7 831
1 451
20 223
1 685
317
4 418
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
9 843
-854
12 456
2 118
-187
2 721
Średni kurs PLN / EUR w okresie
X
X
X
4,6472
4,5721
4,5775
31.03.2022
31.03.2021
31.12.2021
31.03.2022
31.03.2021
31.12.2021
tys. PLN
tys. EUR
Sprawozdanie z sytuacji
finansowej
Aktywa
121 719
85 051
116 826
26 162
18 250
25 400
Zobowiązania długoterminowe
26 339
22 565
25 083
5 661
4 842
5 454
Zobowiązania krótkoterminowe
21 586
26 364
17 192
4 640
5 657
3 738
Kapitał własny
73 794
36 122
74 552
15 861
7 751
16 209
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
73 794
36 122
74 552
15 861
7 751
16 209
Kurs PLN / EUR na koniec okresu
X
X
X
4,6525
4,6603
4,5994
W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank
Polski:
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2022 4,6525 PLN/EUR, 31.03.2021 4,6603
PLN/EUR, 31.12.2021 4, 5994 PLN/EUR,
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2022 4,6472 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2021 4, 5721 PLN/EUR, 01.01 -
31.12.2021 4,5775 PLN/EUR,
najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01 31.03.2022 4,9647 i 4,4879 PLN/EUR,
01.01 - 31.03.2021 4,6603 i 4,4773 PLN/EUR, 01.01 31.12.2021 4,7210 i 4,4541 PLN/EUR.
Nazwa:
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01.01.2022 31.03.2022
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Strona 4 z 35
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
31.03.2022
niebadane
31.03.2021
niebadane
31.12.2021
Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
348
511
391
Rzeczowe aktywa trwałe
64 529
52 765
62 895
Nieruchomości inwestycyjne
4 336
3 270
4 336
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych