REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2021-11-09 19:57
publikacja
2021-11-09 19:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_IIIQ_2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 26 562 28 031 5 827 6 310
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 2 928 2 864 642 645
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 942 1 479 426 333
IV. Zysk (strata) netto 1 194 813 262 183
V. EBITDA 7 635 7 265 1 675 1 636
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 711 -2 231 -375 -502
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 717 -1 741 -2 351 -392
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 116 4 331 3 974 975
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 688 359 1 248 81
X. Dane odpowiednio na dzień 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XI. Aktywa razem 103 754 85 861 22 395 18 606
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 016 48 555 9 717 10 522
XIII. Zobowiazania długoterminowe 27 082 23 970 5 846 5 194
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 934 24 585 3 871 5 327
XV. Kapitał własny 58 738 37 306 12 678 8 084
XVI. Kapitał akcyjny 82 402 62 337 17 786 13 508
XVII. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 62 885 62 260 62 260 62 260
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,93 0,60 0,20 0,13
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,93 0,60 0,20 0,13
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF IIIQ 2021 final.pdfSF IIIQ 2021 final.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2021-11-09 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-11-09 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki