REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy na dostawę linii technologicznej

2022-09-16 14:29
publikacja
2022-09-16 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy na dostawę linii technologicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Spółka" lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 września 2022 r. umowy o dostawę linii technologicznej z MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA S.L. z siedzibą w Granolles, Hiszpania („Wykonawca”) Przedmiotem umowy jest wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek w ramach strategicznego projektu: "Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG" ("Zakład produkcyjny Onko BCG"). Jest to kolejny kamień milowy w realizacji wyżej wskazanego projektu, który ma charakter strategicznej inwestycji Spółki i stanowi priorytet celów ekonomicznych Spółki.
Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu dostawy Linii technologicznej wynosi 5.200.000,00 EURO (co stanowi równowartość 24.492.000,00 PLN przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia umowy), przy czym jest to wynagrodzenie uwzględniające wytworzenie, dostawę, instalację, uruchomienie, kwalifikację i szkolenie wraz z właściwą dokumentacją, akcesoriami i usługami zgodnie z URS i Ofertą, koszty gwarancji, ubezpieczenia oraz inne obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy („Wynagrodzenie”).

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych przez Spółkę m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia czy też opóźnień w realizacji Umowy. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile kary nie zrekompensują całości szkód.

Strony ustaliły 24 - miesięczny okres gwarancji na wykonany i dostarczony Przedmiotu Umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zakup linii technologicznej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Emitent informował o tym zdarzeniu w rb 44/2021).

Podpisanie znaczącej Umowy o dostawę linii technologicznej jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii Emitenta związanej z produktami leczniczymi BCG (w dniu 21 lipca 2022 r. Emitent informował o zawarciu umowy o generalne wykonawstwo – rb 17/2022, zaś w dniu 7 września 2022 r. o zawarciu istotnej umowy kredytu inwestycyjny – rb 25/2022).

Projekt budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Emitent informował w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu Produkcyjnego Onko BCG skokowo zwiększy możliwości produkcyjne (zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu), a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.
Emitent ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na własnych nieruchomościach w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są w 2025 r.

Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-09-16 Jakub Winkler Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki