REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

2023-01-12 19:19
publikacja
2023-01-12 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka") niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 12 stycznia 2023 roku p. prof. dr hab. n. med. Macieja Siedlara i p. Macieja Korniluka do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Jarosław Błaszczak
2. Wiktor Napióra
3. Waldemar Sierocki
4. Dariusz Kucowicz
5. Konrad Miterski
6. Dr Dirk Pamperin
7. Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
8. Maciej Korniluk

Poniżej Emitent przedstawia informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej:
Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar w 1994 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z nauk medycznych, w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2011 r. został powołany na stanowisko profesora UJ, a w 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył liczne staże kliniczne i naukowe, m.in. w Hospital Universitari Vall d'Hebron w Barcelonie/Hiszpania oraz Weizmann Institute of Science w Rechowot/Izrael, a także ponad dwuletni staż podoktorski, jako stypendysta fundacji Alexandra von Humboldt’a, w Instytucie Immunologii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium/Niemcy. Od początku swojej pracy zawodowej jest istotnie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia związane z szeroko pojętą immunologią kliniczną, transplantologią i błędami odporności dla studentów Wydziału Lekarskiego, Analityki Medycznej, Weterynarii UJCM oraz studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. W 2022 r. otrzymał Laur Jagielloński – najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia badawcze, w 2018 roku zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. Autor 158 międzynarodowych publikacji naukowych. Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Oprócz aktywności uniwersyteckiej i lekarskiej, współpracował z firmami branży farmaceutycznej w zakresie merytorycznego doradztwa oraz naukowej działalności popularyzatorskiej.
Przebieg kariery zawodowej:
• 2016-obecnie, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, członek,
• 2015-2019, Krajowa Rada Transplantacyjna, członek,
• 2012-2019, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej,
• 2012-obecnie, Zarząd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek,
• 1999-obecnie, European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS), członek, w tym przez 2 kadencje członek “EMDS Council”,
• 1989-obecnie, Zakład Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, profesor immunologii klinicznej, od 2010 do obecnie - kierownik Katedry i Zakładu.

Maciej Korniluk
Maciej Korniluk w 2004 r. uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, przy czym w latach 2003 r. – 2004 r. kształcił się przez 2 semestry w ramach secondmentu na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy). Ponadto posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i jest w trakcie uzyskania kwalifikacji ACCA (9 zaliczonych egzaminów).
Przebieg kariery zawodowej:
• 01.2018 r. – obecnie- Polimex Mostostal S.A. (spółka notowana na GPW), Wiceprezes Zarządu
• 02.2015 r. – 12.2017 r.- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka notowana na GPW), z-ca dyrektora (od 09.2017 r.), dyrektor zadania (11.2016 r. -08.2017 r.), kierownik projektu (02.2015 r. – 10.2016 r.) – Departament Fuzji i Przejęć
• 10.2008 r. – 01.2015 r.- PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Warszawa, Polska), menadżer (od 10.2011 r.), młodszy menadżer (od 10.2010 r.), starszy konsultant (od 10.2008 r.) – Dział Audytu
• 12.2004 r. – 09.2008 r. Rödl&Partner (Warszawa, Polska), menadżer (od 07.2007 r.), starszy konsultant / konsultant (od 04.2005r.), praktykant (od 12.2004 r.) w Dziale Audytu, projekty audytowe, badanie duediligence finansowe oraz wyceny spółek przegląd systemów kontroli wewnętrzne
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar oraz Pan Maciej Korniluk spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-12 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-01-12 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki